Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków

oraz

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz. 503.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków (mpzp 1)

oraz

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej (mpzp 2).

 

Projekty w/w planów miejscowych zostaną wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.09.2022 r. do 07.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o godz. 12:00 - mpzp 1 i 12:30 – mpzp 2.

Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej, o możliwości dyskusji zdalnej, można uzyskać pod numerem telefonu: 61 29 53 868 w pon. w godz. 7:30-16:00, wt.-czw. w godz. 7:30-15:30, pt. w godz. 7:30-15:00.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków: osobiście w pon. w godz. 7:30-16:00, wt. – czw. w godz. 7:30-15:30, pt. w godz. 7:30-15:00, telefonicznie, mailowo i przez skrytkę ePUAP w pon. w godz. 7:30-16:00, wt.-czw. w godz. 7:30-15:30, pt. w godz. 7:30-15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c. i 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz. 503.) uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@sierakow.pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2022r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków email: urzad@sierakow.pl, w terminie do dnia 22.10.2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Sieraków.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Burmistrzem Gminy Sieraków za pomocą adresu urzad@sierakow.pl. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej www.sierakow.pl.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Mpzp na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej, gmina Sieraków

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej
  2. Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej
  3. Załącznik graficzny - mapa, ulica Opalińskich
  4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dotycząca projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków

  1. Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków.
  2. Uzasadnienie do uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków.
  3. Załącznik graficzny - mapa, Chalin, gmina Sieraków
  4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Jarysz 07-09-2022 09:49:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Kandulska 07-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 15-09-2022 08:22:07