Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Konkurs na stanowisko dyrektora ZS Sieraków

Burmistrz Gminy Sieraków
ogłasza konkurs  na  stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły Nowickiego, ul. Wroniecka 25,
64-410 Sieraków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) oraz  § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017, poz. 1587).

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół
w Sierakowie,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-  imię (imiona) i nazwisko,

-  datę i miejsce urodzenia,

-  obywatelstwo,

-  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)       poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

7)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1311),

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz.1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3.Oferty należy składać w terminie do 28 maja 2019 r. do godziny 1400 w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kandydata i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sierakowie” w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierakowie lub przesłać  na adres: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków (decyduje data wpływu do Urzędu).

4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

5.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Sieraków.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

7. Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt 4-7, 12, 13.

Burmistrz Gminy Sieraków

Witold Maciołek

 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sierakowie.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

1)      administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38,

2)      kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – pukaczewski@hotmail.com,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r.,

4)      dokumenty osób, którym w wyniku konkursu nie zostało powierzone stanowisko dyrektora będą do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierakowie w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. W razie nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora  przekazane zostaną do Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych posłużą do sporządzenia umowy i przechowywane będą zgodnie z regulacjami kodeksu pracy,

5)      posiada Pani/Pan prawo  do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

6)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7)      podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy jest obligatoryjne,
a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 08-05-2019 10:54:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 08-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 08-05-2019 10:54:33