Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia sekretariatu

Sieraków, 14 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Sieraków

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

 

  1. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia sekretariatu i informacji Urzędu Gminy Sieraków.

          

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4. wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym, administracyjnym bądź ekonomicznym;

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7. podstawowa wiedza z zakresu działania urzędu;

8. praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu;

9. umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;

10. wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;

11. wysoka odporność na stres;

12. dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i punktualność.

 

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

- prawo jazdy kategorii B.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1. Prowadzenie sekretariatu burmistrza gminy i jego zastępcy.

2. Udzielanie informacji klientom urzędu oraz kierowanie na odpowiednie stanowiska pracy.

3. Prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej.

4. Ewidencja oraz wysyłka korespondencji wychodzącej.

5. Obsługa techniczna spotkań zwoływanych przez burmistrza, zastępcę burmistrza oraz sekretarza.

6. Wywieszanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń urzędu oraz bieżące monitorowanie ich aktualności.

7. Gromadzenie i przechowywanie całości dokumentacji i korespondencji wynikającej z

niniejszego zakresu czynności zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

8. Bieżące monitorowanie przepisów.

9. Przechowywanie dokumentacji.

10. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

 

 

V.   

Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie urzędu gminy. Jest dobrze wyposażone w urządzenia biurowe i techniczne. Praca odbywa się w oparciu o umowę o pracę, w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 1260 ze zm.) zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi nie wcześniej niż 30 lipca 2019 r. W maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił ponad  6 %.

 

VI.   Wymagane dokumenty:

 

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (według wzoru dostępnego na stronie internetowej);

2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

3) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) kserokopia dowodu osobistego;

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. sekretariatu” do 24 czerwca 2019 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sieraków, na stronie internetowej (www.sierakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proszę podać numer telefonu kontaktowego.

 

                                                                               

                                                                                 Burmistrz Gminy Sieraków

                                                                                    /-/ Witold Maciołek

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sieraków e-mail: abi@sierakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu (w tym BIP) w postaci udostępnianych rejestrów.

5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez 5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pai/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania danych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pani/Pan w procesie naboru.

Do pobrania:

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.rtf (RTF, 44.61Kb) 2019-06-14 14:12:11 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 14-06-2019 14:12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 14-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 14-06-2019 14:56:47