Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. najmu lokali

Sieraków, 25 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE  Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. najmu lokali

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.
  2. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. najmu lokali, dodatków mieszkaniowych i obsługi technicznej Urzędu Gminy Sieraków.
  3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4. wykształcenie co najmniej średnie;

5. co najmniej dwuletni staż pracy;

6. znajomość przepisów z zakresu: użytkowania wieczystego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, gospodarowania nieruchomościami.

7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

9. podstawowa wiedza z zakresu działania urzędu;

10. praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu;

11. umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;

12. wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

13. wysoka odporność na stres;

14. dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i punktualność.

 

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

- prawo jazdy kategorii B.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  1. Prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej gminy.
  2. Gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym.
  3. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali mieszkalnych w tym socjalnych i  

       zastępczych.
  4. Prowadzenie spraw związanych z zarządem nieruchomościami wspólnymi.
  5. Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
  6. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  7. Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych.
  8. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją w sprawach lokalowych i usuwaniem skutków 

      samowoli lokalowej.
  9. Proponowanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe.
 10. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o dodatki mieszkaniowe.
 11. Naliczanie dodatków mieszkaniowych.
 12. Opracowywanie decyzji o przyznawaniu i wstrzymywaniu wypłaty dodatków mieszkaniowych.
 13. Sporządzanie list wypłat dodatków i ryczałtów mieszkaniowych.
 14. Planowanie wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

 15. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i weryfikacją wniosków na dodatki energetyczne.

 16. Opracowywanie decyzji o przyznawaniu i wstrzymywaniu wypłaty dodatków energetycznych.
 17. Sporządzanie list wypłat dodatków energetycznych.
 18. Planowanie wydatków na wypłaty dodatków energetycznych.

 19. Współpraca i współdziałanie z Referatami w zakresie sprawozdań, rozliczeń i wymiany informacji  wzajemnych konsultacji.

20. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich (zawieranie umów, rozliczanie kosztów energii, opału, wywozu nieczystości itp.).

  21. Udział w rozliczaniu Funduszu Sołeckiego.
  22. Udział w pracach Komisji ds. remontów budynków komunalnych.

  23. Sporządzanie sprawozdań.

  24. Archiwizacja dokumentów i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

  25. Bieżące monitorowanie przepisów.

 

V.   

Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie urzędu gminy. Jest dobrze wyposażone w urządzenia biurowe i techniczne. Praca odbywa się w oparciu o umowę o pracę, w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 1260 ze zm.) zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi nie wcześniej niż 15 lipca 2019 r. W maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił ponad  6 %.

 

VI.   Wymagane dokumenty:

 

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (według wzoru dostępnego na stronie internetowej);

2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

3) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) kserokopia dowodu osobistego;

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. lokali ” do 5 lipca 2019 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sieraków, na stronie internetowej (www.sierakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proszę podać numer telefonu kontaktowego.

 

                                                                                 Burmistrz Gminy Sieraków

                                                                                    /-/ Witold Maciołek

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sieraków e-mail: abi@sierakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu (w tym BIP) w postaci udostępnianych rejestrów.

5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez 5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pai/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania danych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pani/Pan w procesie naboru.

Do pobrania:

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wzor_kwestionariusza_osobowego_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.rtf (RTF, 44.61Kb) 2019-06-25 15:18:14 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 25-06-2019 15:18:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 25-06-2019 15:18:14