Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych

Sieraków, 4 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Sieraków

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

I.    Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

II.    Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych, promocji, koordynacji rozwoju turystyki i społeczeństwa obywatelskiego Urzędu Gminy Sieraków.
           
III.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
4. wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym, administracyjnym bądź ekonomicznym;
5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
6. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
7. podstawowa wiedza z zakresu działania urzędu;
8. praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu;
9. umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
10. wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
11. wysoka odporność na stres;
12. dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i punktualność.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- prawo jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz NGO, w szczególności tzw. "projektów miękkich”.
2.    Opracowywanie przy współpracy z instytucjami zarządzającymi/wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów gminnych oraz lokalnych stowarzyszeń.
3.    Koordynowanie realizacji projektów z zewnętrznym dofinansowaniem.
4.    Prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie.
5.    Przygotowywanie dokumentów związanych z rozliczaniem i refundowaniem wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów.
6.    Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu środków pomocowych.
7.    Koordynowanie zadań i współpraca w zakresie udziału i realizacji projektów partnerskich.
8.    Koordynacja działań gminy i innych podmiotów w zakresie rozwoju i promocji turystyki, sportu i rekreacji na terenie gminy Sieraków.
9.    Współpraca przy działaniach wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
10.    Współpraca z innymi referatami Urzędu Gminy Sieraków.
11.    Bieżące monitorowanie przepisów.
12.    Przechowywanie dokumentacji.
13.    Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.


V.    
Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie urzędu gminy. Jest dobrze wyposażone w urządzenia biurowe i techniczne. Praca odbywa się w oparciu o umowę o pracę, w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 1260 ze zm.) zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi nie wcześniej niż 1 grudnia 2019 r. W październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił ponad  6 %.

VI.    Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (według wzoru dostępnego na stronie internetowej);
2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
3) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) kserokopia dowodu osobistego;
5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. funduszy zewnętrznych” do 15 listopada 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sieraków, na stronie internetowej (www.sierakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Proszę podać numer telefonu kontaktowego.


                                                                                 Burmistrz Gminy Sieraków
                                                                                    /-/ Witold Maciołek


KLAUZULA INFORMACYJNA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sieraków e-mail: abi@sierakow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu (w tym BIP) w postaci udostępnianych rejestrów.
5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez 5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pai/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania danych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pani/Pan w procesie naboru.

 

Do pobrania:

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 05-11-2019 13:06:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 05-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 05-11-2019 13:06:57