Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nabóra na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4. wykształcenie co najmniej średnie;

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7. podstawowa wiedza z zakresu działania urzędu;

8. praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu;

9. wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

10. wysoka odporność na stres;

11. dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i punktualność.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

- dobra znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym i prawa wyborczego;

- umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;

- prawo jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

1. Przygotowanie organizacyjne posiedzeń Rady Miejskiej i jej Komisji.

2. Opracowywanie materiałów z obrad Rady Miejskiej i jej Komisji.

3. Przekazywanie uchwał Rady i jej Komisji właściwym organom i instytucjom.

4. Podawanie do publicznej wiadomości treści uchwał.

5. Czuwanie nad terminowym przygotowaniem materiałów na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia jej Komisji. Przekazywanie tych materiałów radnym i innym wskazanym osobom.

6. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady Miejskiej, wniosków Komisji i wniosków i interpelacji radnych.

7. Kierowanie do właściwych podmiotów interpelacji i wniosków radnych, których załatwienie nie leży w kompetencji Burmistrza Gminy. Egzekwowanie terminowości rozpatrzenia interpelacji i wniosków.

8. Opracowywanie projektów planów pracy Rady Miejskiej i jej Komisji.

9. Sporządzanie sprawozdań z działalności Komisji Rady.

10. Współdziałanie z przewodniczącymi Komisji Rady w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej.

11. Koordynowanie organizacyjnego przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmowanych przez Radę Miejską oraz podanie wyników konsultacji do wiadomości opinii publicznej.

12. Organizowanie i obsługiwanie narad i konferencji zwoływanych przez Radę Miejską.

13. Zapewnienie udziału organów jednostek pomocniczych gminy w pracach Rady Miejskiej.

14. Organizacyjne przygotowanie wyborów do Sejmu, Senatu, wyborów Prezydenta RP, do organów samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego oraz na ławników.

15. Przygotowanie dla Rady Miejskiej spraw związanych z orzekaniem o wygaśnięciu mandatu.

16. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Rady Miejskiej, jej Komisji i jednostek pomocniczych gminy.

17. Wykonywanie czynności z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wynikających z udzielonego pełnomocnictwa.

18. Gromadzenie i przechowywanie całości dokumentacji i korespondencji wynikającej z

niniejszego zakresu czynności zgodnie z ustalonym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną.

19. Przygotowywanie sprawozdań w sprawach objętych zakresem czynności.

20. Bieżące monitorowanie przepisów.

21. Przechowywanie dokumentacji.

22. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

V. Informacja o warunkach pracy.

Stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie urzędu gminy. Jest dobrze wyposażone w urządzenia biurowe i techniczne. Praca odbywa się w oparciu o umowę o pracę, w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282) zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi nie wcześniej niż od 15 maja 2020 r. W marcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił ponad 6,37 %.

VI. Wymagane dokumenty.

1. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. kserokopia dowodu osobistego;

5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej” do 6 maja 2020 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sieraków, na stronie internetowej www.sierakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Proszę podać numer telefonu kontaktowego.

 

Burmistrz

Gminy Sieraków
mgr Witold Maciołek

 

Do pobrania:

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Jarysz 24-04-2020 11:24:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jarysz 24-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Paweł Jarysz 24-04-2020 11:51:16