Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i spraw wojskowych

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i spraw wojskowych

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4. wykształcenie co najmniej średnie;

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7. podstawowa wiedza z zakresu działania urzędu;

8. praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu;

9. wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

10. wysoka odporność na stres;

11. dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i punktualność.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

- dobra znajomość przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej, ewidencji ludności, zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

- umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;

- prawo jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

1. Przyjmowanie, przekształcanie na formę elektroniczną i przesyłanie wniosków o wpis do CEIDG.

2. Przygotowywanie informacji o przedsiębiorcach dla sądów i innych instytucji.

3. Prowadzenie spraw z wiązanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarze gminy Sieraków w krajowym transporcie drogowym.

5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

6. Prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową.

7. Zastępstwo na stanowisku ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

8. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

9. Prowadzenie rejestru upoważnień do działania w imieniu burmistrza gminy.

10. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z informacją publiczną.

11. Wykonywanie czynności z zakresu potwierdzania Profilu Zaufanego.

12. Prowadzenie archiwum zakładowego.

13. Sporządzanie odpowiednich sprawozdań.

14. Bieżące monitorowanie przepisów.

15. Przechowywanie dokumentacji.

16. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

V. Informacja o warunkach pracy.

Stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie urzędu gminy. Jest dobrze wyposażone w urządzenia biurowe i techniczne. Praca odbywa się w oparciu o umowę o pracę, w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282) zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi nie wcześniej niż od 15 maja 2020 r. W marcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił ponad 6,37 %.

VI. Wymagane dokumenty.

1. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. kserokopia dowodu osobistego;

5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. działalności gospodarczej” do 6 maja 2020 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sieraków, na stronie internetowej www.sierakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Proszę podać numer telefonu kontaktowego.
 

Burmistrz

Gminy Sieraków
mgr Witold Maciołek

 

Do pobrania:

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Jarysz 24-04-2020 11:37:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jarysz 24-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Paweł Jarysz 20-05-2021 13:28:38