Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej i poleceń przelewów

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej i poleceń przelewów

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4. wykształcenie co najmniej średnie;

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7. podstawowa wiedza z zakresu działania urzędu;

8. praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu;

9. wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

10. wysoka odporność na stres;

11. dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i punktualność.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

- dobra znajomość przepisów prawa w zakresie zasad rachunkowości;

- znajomość przepisów prawa w zakresie: sprawozdawczości budżetowej, księgowości budżetowej i finansów publicznych;

- znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu;

- umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;

- komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną

pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zakres obowiązków:

1. prowadzenie kasy urzędu gminy;

2. codzienne odprowadzanie zebranych wpłat do banku oraz pobieranie gotówki z banku na wydatki gotówkowe – bezwzględny obowiązek korzystania z walizki kasjerskiej;

3. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, gospodarowanie tymi drukami;

4. sprawdzanie otrzymanych dokumentów stanowiących podstawę do wykonania dyspozycji wypłaty, czy są kompletne i ostatecznie zatwierdzone do wypłaty, ewentualne zebranie brakujących podpisów uprawnionych osób;

5. sporządzanie poleceń przelewów, przekazywanie ich, pobieranie informacji o zaszłościach na rachunkach bankowych urzędu gminy przez dostęp do bankowości internetowej;

6. sporządzanie not księgowych i rachunków, prowadzenie ich rejestrów;

7. nadzorowanie rozliczania zainkasowanych kwot w zakresie niepodatkowych należności nieprzypisanych, zbieranych przez sołtysów;

8. przyjmowanie i zwrot oraz prowadzenie ewidencji zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w wartościach niepieniężnych – we współpracy z Referatem Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej;

9. prowadzenie rejestru depozytów;

10. przygotowywanie niezbędnych informacji do sporządzenia sprawozdań budżetowych (w zakresie

wynikającym z przepisów o sprawozdawczości budżetowej);

11. obsługa Strefy Płatnego Parkowania;

12. bieżące monitorowanie przepisów;

13. przechowywanie dokumentacji;

14. przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

V.

Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie urzędu gminy. Jest dobrze wyposażone w urządzenia biurowe i techniczne. Praca odbywa się w oparciu o umowę o pracę, w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 1260 ze zm.) zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy. W styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił ponad 6,27 %.

VI. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (według wzoru dostępnego na stronie internetowej);

2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

3) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) kserokopia dowodu osobistego;

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. kasy” do 16 lutego 2021 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sieraków, na stronie internetowej (www.sierakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proszę podać numer telefonu kontaktowego.

 

Burmistrz Gminy Sieraków

/-/ Witold Maciołek


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sieraków e-mail: abi@sierakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu (w tym BIP) w postaci udostępnianych rejestrów.

5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez 5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pai/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania danych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pani/Pan w procesie naboru.


Do pobrania:

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Jarysz 05-02-2021 11:00:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jarysz 05-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Paweł Jarysz 05-02-2021 11:09:04