Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie dotyczące konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomiu.

BOPiSS.471.10.2021

Burmistrz Gminy Sieraków

dnia 19 marca 2021 r. 

ogłasza konkurs  na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu,
Lutom 38, 64-410 Sieraków

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634).

1. Wymagania na stanowisku:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661).

2. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich  lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  języka polskiego,

g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.), - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Sposób i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu” do dnia 8 kwietnia 2021 r.  do godziny 1400  w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierakowie lub przesłać na adres: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków (decyduje data wpływu do Urzędu). Treść ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Sierakowie, na stronie internetowej
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieraków.

4. Dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

 

5. Postępowanie konkursowe:

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, l i m.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Sieraków.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                         Burmistrz Gminy Sieraków
       /-/ Witold Maciołek

 

6.  Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na stanowisko dyrektora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą
  w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38,
 2. kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – pukaczewski@hotmail.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy), art. 10 RODO (Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa wynika to z przepisów prawa), art.63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz.1587 ze zm.),
 5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwy udział w postępowaniu konkursowym,
 6. fakt przekazania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych, niewymaganych
  w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych i w związku z tym przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych
  w ogłoszeniu. Wszelkie dodatkowo podane dane, niewymagane w ogłoszeniu pozostaną bez wpływu na cel przetwarzania,
 7. dokumenty osób, którym w wyniku konkursu nie zostało powierzone stanowisko dyrektora będą do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierakowie w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. W razie nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora  przekazane zostaną do Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych posłużą do sporządzenia umowy i przechowywane będą zgodnie z regulacjami kodeksu pracy,
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej,
 9. w zakresie swoich danych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu danych, ich sprostowania a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających RODO,
 10.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna,
  że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami,
 11.  dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych w tym profilowaniu.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Konkurs SP Lutom.docx (DOCX, 19.66Kb) 2021-03-19 13:45:50 59 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Dzubińska 19-03-2021 13:45:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Dzubińska 19-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Joanna Dzubińska 19-03-2021 13:45:50