Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Oferta pracy Specjalista ds. kadr i płac w BOPiSS

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25,
 64-410 Sieraków.
Określenie stanowiska: Specjalista ds. kadr i płac.

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ekonomiczny, rachunkowość i 4-letni staż pracy  lub średnie
o profilu ogólnym lub zawodowym i minimum 5- letni staż pracy,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
6. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. znajomość przepisów prawa w zakresie wskazanego wyżej stanowiska;
2. znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, programu Płatnik, poczty elektronicznej i Internetu;
3. komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
4. umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku


1. Prowadzenie akt osobowych pracowników biura.
2. Sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z aktualnymi umowami o pracę/ aktami mianowania i obowiązującymi przepisami.
3. Naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją.
 4. Sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych świadczeń dla pracowników.
 5. Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych.
 6. Prowadzenie rejestru i rozliczenie umów zleceń.
 7. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS:
- dokumenty zgłoszeniowe przyjętych i zwalnianych pracowników ( m.in. ZUS ZUA, ZWUA, ZIUA);
- comiesięczne dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, RCA, RSA, RZA);
- sporządzanie rocznych raportów imiennych dla pracowników lub comiesięcznych na wniosek pracownika.
 8. Naliczanie i pobieranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-40, PIT -4R).
 9. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego.

10. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
11. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników biura.
12. Kontrola ważności badań lekarskich pracowników, wydawanie skierowań na badania.
13. Sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników biura.
14. Sporządzanie przelewów płacowych w systemie bankowym.
15. Sporządzanie umów o pracę, aktów mianowania, rozwiązań umów o pracę, przeniesień i świadectw pracy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
16. Bieżące monitorowanie przepisów.
17. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń.
18. Obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego GUS.
19. Sporządzanie wszelkich informacji kadrowo – płacowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości.
20. Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
21. Udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych spraw.
22. Wykonywanie innych poleceń Kierownika.

IV. Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

V. W lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce wynosił  0%.

VI. Wymagane dokumenty


1.wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu);
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
3. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
4. oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. kserokopia dowodu osobistego;
7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.)”.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista ds. kadr i płac ” do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).

Proszę podać numer telefonu kontaktowego.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE (dalej RODO)
(Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Biura Obsługi Przedszkola
  i Szkół Samorządowych z siedzibą w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 25.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych e- mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/ osoby wnioskujące o informację publiczną ( w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych (w tym BIP) i Urzędu Gminy (w tym BIP) w postaci udostępnionych rejestrów.
 5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez  5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych   nie przewidzianych wymogiem ustawowym.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pni/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art.221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art.6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym
  o wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania danych wymaganych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pana/Pani w procesie naboru.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx (DOCX, 12.98Kb) 2019-03-04 12:38:59 153 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 04-03-2019 12:38:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 04-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 04-03-2019 12:38:59