Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Sieraków, dnia 29 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25 C,  
  64-410 Sieraków
  .
 2. Stanowisko: Pracownik socjalny.
 3. Informacja o warunkach pracy:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Umowa na zastępstwo.
 3. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.06.2022 r.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie z:

 

 • Art. 116  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • Art. 116  ust. 1 pkt 3 i ust. 1a  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • Przepisy art. 5 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy 
  o pomocy społecznej.

 

 1. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny  
  i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 5. Praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office.

 

 

 

 

 Wymagania dodatkowe:

 1. Inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 2. Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.
 3. Odporność na stres.
 4. Odpowiedzialność, sumienność i dokładność.
 5. Dyspozycyjność i zaangażowanie.
 6. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.
 7. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji.
 8. Mile widziane prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

 

 1.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy służb społecznych oraz kwalifikują do uzyskania tych świadczeń.
 2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 3. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Prowadzenie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Wspieranie lub dążenie do przywrócenia wzajemnie korzystnych interakcji pomiędzy jednostkami, a społeczeństwem w celu poprawy jakości życia.
 7. Pobudzanie i wzmacnianie samozaradności społecznej - indywidualnej i zbiorowej - dla której oparciem powinny być lokalne instytucje rządowe, samorządowe  
  i pozarządowe; pobudzanie społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 8. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania  
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudności oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji życiowej takich osób i rodzin.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 10. Ujawnianie, analizowanie i interpretowanie potrzeb społecznych mających wpływ na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich, podnoszenie jakości życia oraz przezwyciężanie i pozytywne rozwiązywanie problemów społecznych.
 11. Wskazywanie na luki i niedostatki w obowiązującym ustawodawstwie socjalnym  
  i postulowanie koniecznych zmian.
 12. Inicjowanie i uczestniczenie w badaniach problemów społecznych (diagnoza potrzeb), monitorowanie oraz ewaluacja programów i działań.
 13. Dążenie do podnoszenia jakości usług oraz systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i samokształcenie.
 1.   Wymagane dokumenty:
 1. Podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (bez zdjęcia) dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru).
 2. Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).
 3. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
 5. Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy.
 1.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do 20 maja 2022 r. do godz. 1530 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy Sieraków (w tym BIP).

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Paluszak

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, z siedzibą przy ul. Wronieckiej 25 C.
 2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Sierakowie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail: pukaczewski@hotmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko pracownika socjalnego, prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
  (w tym BIP) oraz stronie Urzędu Gminy Sieraków (w tym BIP) w postaci udostępnionych rejestrów.
 5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nieprzewidzianych wymogiem ustawowym.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art.221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art.6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko pracownika socjalnego. W przypadku niepodania danych wymaganych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pana/Pani w procesie naboru.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 29-04-2022 08:51:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 29-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 29-04-2022 08:51:48