Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie z dnia 1.06.2022 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności nakładów na nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie w obrębie Jez. Jaroszewskiego, na którą składają się zabudowane działki nr: 2010/5, 2010/6 i 2010/8.

                                                                                                                      Sieraków, dnia 1.06.2022 r.
 
                                                             O G Ł O S Z E N I E
 
Stosownie do art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815.)
i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), oraz uchwały nr
XXXIII/239/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa
wieczystego użytkowania i nakładów zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w
Sierakowie, stanowiących działki nr 2010/5, 2010/6 i 2010/8, Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu
i własności nakładów na nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie jak niżej:
 
1. Nieruchomość gruntowa będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy
    Sieraków położona jest w Sierakowie w sąsiedztwie Jeziora Jaroszewskiego, na którą składają się
    trzy zabudowane działki gruntowe oznaczone numerami 2010/5 o powierzchni 0,1844 ha, 2010/6
    o powierzchni 1,6422 ha i 2010/8 o powierzchni 0,1416 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości
    wynosi 1,9682 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr KW PO2A/00042976/4
    Sądu Rejonowego w Szamotułach Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie
    i jest wolna od wszelkich obciążeń.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość gruntowa 
    obejmująca działki w Sierakowie nr 2010/5, 2010/6 i 2010/8 położona jest na terenie
    usług turystyki z dopuszczeniem usług sportu i rekreacji.
3. Działka nr 2010/6 zabudowana jest nieczynną pływalnią (rok oddania do użytku 2000)
    o powierzchni zabudowy 1592 m 2 i budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni
    zabudowy 407 m 2 . Grunt przy pływalni jest częściowo utwardzony kostką betonową.
    Działka 2010/5 stanowi parking i jest w znacznej części utwardzona kostką betonową na    
    powierzchni ok. 1000 m 2 .
    Działka 2010/8 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym wykorzystywanym
    na cele gastronomiczne i wypożyczalnię sprzętu wodnego o powierzchni zabudowy ok. 480 m 2 .
4. Wysokość opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów położonych w Sierakowie
    i stanowiących działki nr 2010/5, 2010/6 i 2010/8 wynosi łącznie 4.532,76 zł i została ustalona
    przez Starostę Międzychodzkiego w dniu 6 grudnia 2017 r.
    Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania dla przedmiotowej
     nieruchomości stanowi 1%.
    Opłata płatna jest z góry, bez odrębnego wezwania do dnia 31 marca każdego roku na konto
    Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.
   Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, której dokonuje  
   właściwy organ wypowiadając dotychczasową opłatę w terminie do 31 grudnia roku  
   poprzedzającego.
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbył się 20.05.2022 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 2.300.000,00 zł netto.
    Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10
    ustawy o VAT.
    Ustalone wadium wynosi                                                          -   230.000,00 zł.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  
    wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
 złotych tj. nie mniej niż 23.000,00 zł.
7. Ogólne warunki przetargu.
   a/ Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
       - wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Sierakowie
  nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym Pojezierza w Sierakowie        
  z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „Wadium na nieruchomość
  w Sierakowie dz. nr 2010/5, 2010/6 i 2010/8”.
  Wadium w pełnej wysokości należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 5 sierpnia
  2022 r. na wskazane przez organizatora przetargu konto bankowe.
         Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto
  Urzędu Gminy Sieraków.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej
  nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób
  fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
  osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego
  rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
  Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące
  przed ustaloną datą przetargu.
  Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście
  lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku
  rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia
  oświadczenia o rozdzielności majątkowej.
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z: warunkami przetargu, lokalizacją
  nieruchomości w terenie oraz warunkami zabudowy i zagospodarowania wynikającymi
  z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ewentualnie decyzji
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet
    ceny nabycia nieruchomości.
    Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone lub przekazane na wskazane
    konto niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed
    upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu,
    unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
c/ Ustalona w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega wpłacie w całości na konto Urzędu
    Gminy Sieraków nr 47908200050000286020000010 w Banku  Spółdzielczym Pojezierza
    w Sierakowie w terminie co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą zawarcia umowy
    notarialnej.
d/ W przypadku uchylenia się kandydata na nabywcę, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
    notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Sieraków.
e/ Koszty zawarcia umowy notarialnej wraz z założeniem księgi wieczystej ponosi nabywca
    nieruchomości.
 f/ Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników pod warunkiem, że chociażby
    jeden z nich zaproponuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o wysokość minimalnego
    postąpienia.
g/ Przetarg uważa się za nie doszły do skutku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje
    ceny wyższej od wywoławczej.
h/ Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnej i uzasadnionej
    przyczyny.
8. Dodatkowe informacje o przedmiotach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy
    Sieraków w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 19, lub telefonicznie pod numerem
    (61) 295-58-75 lub (61) 29 53 011 w. 875.
   9. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy
       Sieraków przy ulicy 8 Stycznia 38, sala nr 2 (parter).
 
              Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:
              Urzędu Gminy Sieraków i Biuletynu Informacji Publicznej.
              Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
              Urzędu Gminy Sieraków dnia 1.06.2022 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 teren_do_sprzedazy.jpg (JPG, 363.55Kb) 2022-06-02 08:35:08 20 razy
2 mapa_dzialek.jpg (JPG, 185.95Kb) 2022-06-02 08:35:08 18 razy
3 wnetrze_plywalni.jpg (JPG, 2.76Mb) 2022-06-02 08:35:08 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesław Czekała 02-06-2022 08:12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Czekała 02-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Wiesław Czekała 02-06-2022 08:48:34