Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwały Rady Miejskiej 2010

Kadencja 2010 - 2014

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie:

wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Sierakowie - I-1-10

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sierakowie - I-2-10

składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie - I-3-10

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XL-254-09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - III-4-10.
Uzasadnienie do III-4-10.
Załącznik nr 1 do III-4-10.
Załącznik nr 2 do III-4-10.
Załącznik nr 2c do III-4-10.
Załącznik nr 3 do III-4-10
Załącznik nr 4 do III-4-10
Załącznik nr 5 do III-4-10
Załącznik nr 6 do III-4-10
Załącznik nr 7 do III-4-10

przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - III-5-10.

przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - III-6-10.

utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla Przedszkola "Przyjaciół Książki" z siedzibą w Sierakowie - III-7-10.

zatwierdzenia i przyjęcia projektu pt. "Moja szkoła - tu sie rozwijam"- wsparcie edukacji w szkołach podstawowych gminy Sieraków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - III-8-10.

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków - III-9-10.

ustalenia nazw i zakresu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie -III-10-10.

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - III-11-10.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2011-2022     - IV-12-10
Załącznik nr 1do IV-12-10
Załącznik nr 2 do IV-12-10 - Objaśnienia
Załącznik do objaśnień do IV-12-10
Załącznik nr 3 do IV-12-10

budżetu Gminy Sieraków na 2011 rok - IV-13-10
Załącznik nr 1 do IV-13-10
Załącznik nr 1a do IV-13-10
Załącznik nr 1b do IV-13-10
Załącznik nr 1c do IV-13-10
Załącznik nr 2 do IV-13-10
Załącznik nr 2a do IV-13-10
Załącznik nr 2b do IV-13-10
Załącznik nr 2c do IV-13-10
Załącznik nr 3 do IV-13-10
Załącznik nr 4 i 4a do IV-13-10
Załącznik nr 5 do IV-13-10
Załącznik nr 6 do IV-13-10
Załącznik nr 7 do IV-13-10
Załącznik nr 8 do IV-13-10
Załącznik nr 9 do IV-13-10
Załącznik nr 10 do IV-13-10

zmieniająca uchwałę nr XL-254-09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - IV-14-10
Uzasadnienie do IV-14-10
Załącznik nr 1 do IV-14-10
Załącznik nr 2 do IV-14-10

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2010 - IV-15-10

Uzasadnienie do IV-15-10

podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - IV-16-10

wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości rolnym i leśnym
- IV-17-10

Załącznik nr 1 do IV-17-10
Załącznik nr 2 do IV-17-10
Załącznik nr 3 do IV-17-10
Załącznik nr 4 do IV-17-10
Załącznik nr 5 do IV-17-10
Załącznik nr 6 do IV-17-10
Załącznik nr 7 do IV-17-10
Załącznik nr 8 do IV-17-10
Załącznik nr 9 do IV-17-10
Załącznik nr 10 do IV-17-10
Załącznik nr 11 do IV-17-10
Załącznik nr 12 do IV-17-10
Załącznik nr 13 do IV-17-10
Załącznik nr 14 do IV-17-10
Załącznik nr 15 do IV-17-10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie przy 
ul. Cmentarnej i stanowiącej działkę nr 1823    - IV-18-10

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenu sołectwa Ławica - IV-19-10

dotacja przedmiotowa dla OSiR - IV-20-10

dotacja przedmiotowa dla OSiR - IV-21-10

składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie - IV-22-10

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Kadencja 2006-2010

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XL/254/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - nr LII/339/10
Uzasadnienie do uchwały nr LI/339/10
Załączniki do uchwały nr LI/339/10

zmiany uchwały nr XLVIII/314/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych - nr LII/340/10

ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru - nr LII/341/10

zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków” - nr LII/342/10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 46 - nr LII/343/10

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - nr LII/344/10

regulaminu targowisk w Sierakowie - nr LII/345/10
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/345/10

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XL/254/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - nr LI/328/10
Uzasadnienie do uchwały nr LI/328/10
Załączniki do uchwały nr LI/328/10

wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym - nr LI/329/10
załączniki do uchwały nr LI/329/10

podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - nr LI/330/10

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok - nr LI/331/10

częściowej zmiany Uchwały Nr XLIII/276/10 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Sieraków - nr LI/332/10
załącznik do uchwały nr LI 332/10

ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków - nr LI/333/10
załącznik do uchwały nr LI/333/10

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2011-2013 - nr LI/334/10

Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie - nr LI/335/10

zmiany uchwały Nr XL/392/06 z dnia 5 października 2006 r., w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieraków - nr LI/336/10
Organ Nadzoru Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność ww. uchwały Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 1 grudnia 2010 roku.

programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku - nr LI/337/10

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - nr LI/338/10

Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie:

udzielenia dotacji powiatowi międzychodzkiemu - nr L/327/10

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 - nr XLIX/318/10

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 - nr XLIX/319/10

liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sieraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - nr XLIX/320/10

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkole prowadzone przez Gminę Sieraków - nr XLIX/321/10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 95/3 - nr XLIX/322/10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 92/6 - nr XLIX/323/10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 89/11 - nr XLIX/324/10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1483/2 - nr XLIX/325/10

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres co najmniej 6 lat w trybie bezprzetargowym, działek oznaczonych ewidencyjnie nr 351/2, 881, 1925, 1933, 1934, 1937, 515, położonych w Sierakowie - nr XLIX/326/10

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XL/254/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - nr XLVIII/313/10
uzasadnienie do uchwały nr XLVIII/313/10
załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/313/10
załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/313/10
załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/313/10

emisji obligacji komunalnych - nr XLVIII/314/10

zmiany uchwały nr XL/256/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2009 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutom – etap II” - nr XLVIII/315/10

zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na dokumentację projektową dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Jaroszewskim” - nr XLVIII/316/10

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie:

upoważnienia Burmistrza Gminy Sieraków do zaciągnięcia zobowiązania - nr XLVII/296/10

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sieraków - nr XLVII/297/10

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieraków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - nr XLVII/298/10

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sieraków lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego - nr XLVII/299/10

udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Sieraków - nr XLVII/300/10

ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - nr XLVII/301/10

udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - nr XLVII/302/10

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu - nr XLVII/303/10

likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole „Przyjaciół Książki” w Sierakowie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową - nr XLVII/305/10

uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - nr XLVII/306/10

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres co najmniej 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 2011/5 położonej w Sierakowie na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Sierakowie na okres dziesięciu lat - nr XLVII/307/10

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres co najmniej 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 2001/100 położonej w Sierakowie na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Sierakowie na okres dziesięciu lat - nr XLVII/308/10

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie, stanowiącej działkę nr 66/22 - nr XLVII/309/10

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie na Os. Piaski - nr XLVII/310/10

zmiany uchwały Nr XXXV/228/09 z dnia 22 września 2009 r. Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie i stanowiących działki nr 41/3 i 43 - nr XLVII/311/10

uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2010-2012 - nr XLVII/312/10
 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie:


zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sieraków - nr XLVI/292/10

ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków -nr XLVI/293/10

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłosowice - nr XLVI/294/10

zmieniająca uchwałę nr XL/254/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - nr XLVI/295/10
Uzasadnienie do XLVI/295/10
Załącznik nr1 do XLVI/295/10 dochody
Załącznik nr2 do XLVI/295/10 wydatki

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 17 maja 2010 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr XL-254-09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - XLV-289 -10
Uzasadnienie do XLV-289 -10
Załącznik nr 1 do XLV-289-10
Załącznik nr 2 do XLV-289-10
Załącznik nr 3 do XLV-289-10
Załącznik nr 4 do XLV-289-10
Załącznik nr 5 do XLV-289-10
Załącznik nr 6 do XLV-289-10

ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Sieraków - XLV-290-10

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17 czerwca 2010 roku orzekł o nieważności uchwały nr XLV/290/10

 

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Sieraków - XLV-291-10


Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie:

absolutorium dla Burmistrza Gmin - XLIV-282-10

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miedzychodzkiemu - XLIV-283-10

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego - XLIV-284-10

zmiany uchwały nr XL/254/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na rok 2010 - XLIV-285-10
Uzasadnienie do XLIV-285-10
Załącznik nr 1 do XLIV-285-10
Załącznik nr 1c do XLIV-285-10
Załącznik nr 2 do XLIV-285-10
Załącznik nr 2c do XLIV-285-10
Załącznik nr 3 do XLIV-285-10
Załącznik nr 4 do XLIV-285-10
Załącznik nr 5 do XLIV-285-10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie i stanowiącej działki nr 41/13 i 40/7 - XLIV-286-10

zawarcia umów na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 2011/5, arkusz mapy 26 miasta Sieraków zlokalizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Sierakowie na okres co najmniej dziesięciu lat - XLIV-287-10

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 czerwca 2010 roku orzekł o nieważności uchwały nr XLIV/287/10

zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Pojezierze Międzychodzko - Sierakowskie - kraina lasów i jezior, kompleksowy program promocji i rozwoju turystyki", zgłaszanego przez Gminę Międzychód jako Lidera projektu oraz Gminę Sieraków jako Partnera projektu do wspfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operaczjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI "Turystyka i Środowisko Kulturowe", Działanie 6.1." Turystyka", Schemat II Promocja i Informacja Turstyczna" - XLIV-288-10

 

 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu - XLIII-269-10

uchylenia uchwały nr XXXIV/220/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami GFOŚiGW - XLIII-270-10

 

zmiany uchwały nr XL-254-09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - XLIII-271-10
Uzasadnienie do XLIII-271-10
Załącznik nr 1 do XLIII-271-10
Załącznik nr 1a do XLIII-271-10
Załącznik nr 2 do XLIII-271-10
Załącznik nr 2a do XLIII-271-10
Załącznik nr 3 do XLIII-271-10
Załącznik nr 4 do XLIII-271-10
Załącznik nr 5 do XLIII-271-10

wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - XLIII-272-10

ustalenia miejscowości na terenie Gminy Sieraków, w których pobiera się opłatę miejscową 
- XLIII-273-10

ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru - XLIII-274-10

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sieraków roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki -XLIII-275-10

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na terenie miasta i Gminy Sieraków - XLIII-276-10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie na Os. Piaski 
i stanowiącej działkę nr 89-11 - XLIII-277-10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie przy 
ul. Przedszkolnej i stanowiących działki nr 1501-6 i 1501-7 -XLIII-278-10

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie przy 
ul. Cmentarnej i stanowiących działki nr 1825-2 i 1826-2 - XLIII-279-10

przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania Gminy Sieraków dla działek 
nr 1980-2, 1992 i 1987 położonych w Sierakowie, które stanowią własność Skarbu Państwa 
- XLIII-280-10

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie, stanowiącej działkę nr 1521-1
- XLIII-281-10

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 lutego 2010 roku
w sprawie:

ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - XLII-265-10

zmieniająca uchwałę nr XL/254/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - XLII-266-10
Uzasadnienie do XLII-266-10
Załącznik nr 1 do XLII-266-10.
Załącznik nr 2 do XLII-266-10
Załącznik nr 3 do XLII-266-10
Załącznik nr 4 do XLII- 266 -10
Załącznik nr 5 do XLII-266-10
Załącznik nr 6 do XLII-266-10
Załącznik nr 7 do XLII-266-10

udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu - XLII-267-10

nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Sieraków - XLII-268-10

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 stycznia 2010 roku
w sprawie:

zmieniająca uchałę nr XL-254-09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 rok - XLI-260-10
Uzasadnienie do XLI-260-10
Załącznik nr 1 do XLI-260-10
Załącznik nr 1c do XLI-260-10
Załącznik nr 2 do XLI-260-10
Załącznik nr 2c do XLI-260-10
Załącznik nr 3 do XLI-260-10
Załącznik nr 4 do XLI-260-10 WPI
Załącznik nr 5 do XLI-260-10

wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - XLI-261-10
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 3/247/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. 
orzekło nieważność postanowienia paragrafu 1 ust. 1 pkt 1,5 i 6 oraz paragrafu 1 ust. 2 powyższej uchwały

zmiany uchwały nr XXXVIII-242-09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej -XLI-262-10

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości - XLI-263-10
Plan Odnowy Miejscowości Chorzępowo 2010-2018

uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na 2010 r. - XLI-264-10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Jarysz 17-04-2019 10:21:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jarysz 17-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Jarysz 18-04-2019 09:51:02