Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwały Rady Miejskiej 2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2012 rok - I-1-2012
Uzasadnienie do I-1-2012
Załącznik nr 1 do I-1-2012
Załącznik nr 2 do I-1-2012
Załącznik nr 3 do I-1-2012
Załącznik nr 4 i 4a do I-1-2012
Załącznik nr 5 do I-1-2012
Załącznik nr 6 do I-1-2012

trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sieraków przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - I-2-2012.
zalacznik nr 1 do I-2-2012
zalacznik nr 2 do I-2-2012
zalacznik nr 3 do I-2-2012

nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości w Bucharzewie na własność Gminy Sieraków - I-3-2012
Załącznik do I-3-2012

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaczlin - I-4-2012.
Plan Odnowy Miejscowości Kaczlin 2012-2020

wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin - I-5-2012

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej według ewidencji nr 2011-5, arkusz mapy 26, miasta Sieraków, zlokalizowanej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie - I-6-2012
Załącznik do I-6-2012

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 30, 31, 32-1, 32-2 oraz 33 we wsi Izdebno Gmina Sieraków - I-7-2012
Załącznik do I-7-2012

przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków - I-8-2012
Załącznik do I-8-2012

przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 1432-3, 2099-4, 2099-5, 2099-1, 2099-2, 1432-1, 1433-1, 1433-2, 710-1, 710-2 oraz części działki 1433-3 na terenie miasta Sieraków - I-9-2012
Załącznik do I-9-2012

uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na 2012 rok - I-10-2012
Załącznik nr 1 do I-10-2012
Załącznik nr 2 do I-10-2012
Załącznik nr 3 do I-10-2012
Załącznik nr 4 do I-10-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-89-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2012-2022 - I-11-2012
Uzasadnienie do I-11-2012
Uzasadnienie - wykaz różnic - WPF
Uzasadnienie - wykaz różnic
Załącznik nr 1 do I-11-2012
Załącznik nr 2 do I-11-2012
Załącznik nr 3 do I-11-2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku - II-12-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2012 rok - II-13-2012
Uzasadnienie do II-13-2012
Załącznik nr 1 do II-13-2012
Załącznik nr 2 do II-13-2012

wyboru kandydata na członka Rady Społecznej przy samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie - II-14-2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie:

zmieniająca uchwałe nr XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na rok 2012 - III-15-2012
Uzasadnienie do III-15-2012
Załącznik nr 1 do III-15-2012
Załącznik nr 1c do III-15-2012
Załącznik nr 2 do III-15-2012
Załącznik nr 2c do III- 15-2012.
Załącznik nr 3 do III-15-2012
Załącznik nr 4 do III-15-2012
Załącznik nr 5 do III-15-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-89-11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej - III-16-2012
Uzasadnienie do III-16-2012
Wykaz róznic - Przedsięwzięcia
Wykaz różnic - WPF
Załącznik nr 1 do III-16-2012
Załącznik nr 2 do III-16-2012
Załącznik nr 3 do III-16-2012

nabycia nieruchomości gruntowej położónej w Lutomiu i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 9-6 - III-17-2012

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków - III-18-2012

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 74-1, 74-2, 74-3, 80-3 oraz części działki 67 na terenie miasta Sieraków - III-19-2012

przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sieraków na lata 2012-2014 - III-20-2012


programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - III-21-2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Sieraków - III-22-2012

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sieraków roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki - III-23-2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie

zmieniająca uchwałę nr XV-89-11 z dnia 29 grdunia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2012-2022 - IV-25-2012
Uzasadnienie do IV-25-2012
Załącznik nr 1 do IV-25-2012
Załącznik nr 2 do IV-25-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2012 rok - IV-26-2012
Uzasadnienie do IV-26-2012
Załącznik nr 1 do IV-26-2012
Załącznik nr 2 do IV-26-2012
Załącznik nr 3 do IV-26-2012

zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację nzadania "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej "Wielka Pętla Wielkopolskie" zgłaszanego przez Wielkopolską Organizacje Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Gmine Sieraków jako Partnera projektu, co współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - IV-27-2012

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków - IV-28-2012

przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sieraków - IV-29-2012

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 5 i 6 na terenie wsi Grobia, gmina Sieraków - IV-30-2012

przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sieraków" - IV-31-2012
- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe
   dla Gminy Sieraków

- załącznik nr 2 i 3 do IV-31-2012

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kaczlinie i stanowiącej działkę nr 96-1 - IV-32-2012

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę nr 450 - IV-33-2012

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sieraków na 2012 rok - IV-34-2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2011 - V-35-2012

udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2011 - V-36-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-89-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2012-2022 - V-37-2012
Uzasadnienie do V-37-2012
Załącznik nr 1 do V-37-2012
Załącznik nr 2 do V-37-2012
Załącznik nr 3 do V-37-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2012 rok - V-38-2012
Uzasadnienie do V-38-2012.
Załącznik nr 1 do V-38-2012.
Załącznik nr 1b do V-38-2012
Załącznik nr 1c do V-38-2012
Załącznik nr 2 do V-38-2012
Załącznik nr 3 i 3a do V-38-2012
Załącznik nr 4 do V-38-2012

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu - V-39-2012

nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Sierakowie na własność Gminy Sieraków - V-40-2012

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Ławicy i stanowiących niezabudowane działki rekreacyjne nr: 96-1,96-2, 96-3, 96-4, 96-5, 96-6, 96-7 - V-41-2012

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kłosowicach na którą składają się działki nr 99, 190, 191 i 187-1 - V-42-2012

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę nr1919 - V-43-2012

zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania - V-44-2012
zalacznik do V-44-2012

wyrażenia opinii dotyczącej linii kolejowej nr 368 Szamotuły - Międzychód - V-45-2012

przekazania do realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim - V-46-2012

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej Struga Jaroszewska i rzeka Oszczynica" - V-47-2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie:

zatwierdzenia realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - VI-48-2012

zmieniająca uchwałę nr XV/90/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2012 rok - VI-49-2012
Uzasadnienie do VI-49-2012
Załącznik nr 1 do VI-49-2012
Załącznik nr 2 do VI-49-2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XV-89-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2012-2022 - VII-50-2012
Uzasadnienie do VII-50-2012
Załącznik nr 1 do VII-50-2012
Załącznik nr 2 do VII-50-2012
Załącznik nr 3 do VII-50-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2012 rok - VII-51-2012
Uzasadnienie do VII-51-2012
Załącznik nr 1 do VII-51-2012
Załącznik nr 1c do VII-51-2012
Załącznik nr 1d do VII-51-2012
Załącznik nr 2 do VII-51-2012
Załącznik nr 2c do VII-51-2012
Załącznik nr 2d do VII-51-2012

odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sieraków dotyczącego otworów poszukiwawczych złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego - VII-52-2012

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów położonych na terenie miasta Sieraków - VII-53-2012

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetarogowej nieruchomości położonych
w Sierakowie stanowiących działki gruntowe nr 1520-1 i 1520-2 - VII-54-2012

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sierakowie, na którą składają się działki oznaczone nr 1520-3 i 1520-4 - VII-55-2012

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grobi
i stanowiącej działkę nr 17-31 - VII-56-2012

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość Gminy Sieraków położoną w obrębie Przemyśl - Śrem - VII-57-2012

zmiany uchwały nr XLI-402-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Bucharzewo - VII-58-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-403-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Chalin - VII-59-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-404-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Chorzępowo - VII-60-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-405-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Góra - VII-61-2012.
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-406-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Grobia - VII-62-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-407-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Izdebno - VII-63-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-408-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Jabłonowo - VII-64-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-409-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Kaczlin - VII-65-2012.
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-410-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Kłosowice - VII-66-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-411-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Lutom - VII-67-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-412-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Lutomek - VII-68-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-413-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Marianowo - VII-69-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-414-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Ławica - VII-70-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-415-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Przemyśl - VII-71-2012
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

zmiany uchwały nr XLI-416-06 w sprawie nadania statutu sołectwu Tuchola - VII-72-2012.
Uwaga! Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 września 2012 r. orzekł nieważność par.1 ust. 1 pkt 2 ww.uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa

wyboru kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Międzychodzie - VII-73-2012

nawiązania współpracy między Gminą Kwilcz a Gminą Sieraków - VII-74-2012


 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie:

uchylenia uchwały nr X-57-11 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Sieraków do zaciągnięcia zobowiązania - VIII-75-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-89-11 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2012-2022 - VIII-76-2012
Uzasadnienie do VIII-76-2012
WPF - wykaz różnic.
Przedsięwzięcia - wykaz różnic
Załącznik nr 1 do VIII-76-2012
Załącznik nr 2 do VIII-76-2012
Załącznik nr 3 do VIII-76-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-90-11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2012 rok - VIII-77-2012
Uzasadnienie do VIII-77-2012
Załącznik nr 1 do VIII-77-2012
Załącznik nr 2 do VIII-77-2012
Załącznik nr 3 do VIII-77-2012
Załącznik nr 4 do VIII-77-2012

przyjęcia "Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" - VIII-78-2012

opinii dotyczącej niezbędnych prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody w zabytkowym parku w Ławicy - VIII-79-2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XV-89-11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2012-2022 -IX-80-2012
Uzasadnienie do IX-80-2012
Przedsięwzięcia - wykaz różnic
WPF - wykaz róznic
Załącznik nr 1 do IX-80-2012
Załącznik nr 2 do IX-80-2012
Załącznik nr 3 do IX-80-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2012 rok - IX-81-2012
Uzasadnienie do IX-81-2012
Załącznik nr 1 do IX-81-2012
Załącznik nr 1b do IX-81-2012
Załącznik nr 1c do IX-81-2012
Załącznik nr 2 do IX-81-2012
Załącznik nr 2b do IX-81-2012
Załącznik nr 2c do IX-81-2012
Załącznik nr 3 do IX-81-2012
Załącznik nr 4 do IX-81-2012
Załącznik nr 5 do IX-81-2012

podziału Gminy Sieraków na jednomandatowe okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów - IX-82-2012

zmiany uchwały nr X-83-91 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 16 maja 1991 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sieraków do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu - IX-83-2012

wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - IX-84-2012

zmiany uchwały nr VI-29-11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa - IX-85-2012

podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - IX-86-2012

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok - IX-87-2012

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chalin, gm. Sieraków - IX-88-2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XV-89-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2012-2022 - X-89-2012
Uzasadnienie do X-89-2012
Załącznik nr 1 do X-89-2012
Załącznik nr 2 do X-89-2012
Załącznik nr 3 do X-89-2012
WPF - wykaz róznic
Przedsięwzięcia - wykaz róznic

zmieniająca uchwałę nr XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2012 r. - X-90-2012
Uzasadnienie do X-90-2012
Załącznik nr 1 do X-90-2012
Załącznik nr 2 do X-90-2012
Załącznik nr 2b do X-90-2012
Załącznik nr 2c do X-90-2012
Załącznik nr 3 do X-90-2012
Załącznik nr 4 do X-90-2012

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 roku - X-91-2012

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XV-89-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 -XI-92-2012.
Uzasadnienie do XI-92-2012
Załącznik nr 1 do XI-92-2012
Załącznik nr 2 do XI-92-2012
Załącznik nr 3 do XI-92-2012
WPF- wykaz różnic
Przedsięwzięcia - wykaz różnic

zmieniająca uchwałę nar XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2012 rok - XI-93-2012
Uzasadnienie do XI-93-2012
Załącznik nr 1 do XI-93-2012
Załącznik nr 2 do XI-93-2012
Załącznik nr 2c do XI-93-2012
Załącznik nr 3 i 3a do XI-93-2012
Załącznik nr 4 do XI-93-2012
Załącznik nr 5 do XI-93-2012

programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku - XI-94-2012

utworzenia na terenie Gminy Sieraków obwodów głosowania - XI-95-2012

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 - XI-96-2012

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 - XI-97-2012


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2013-2022 - XII-98-2012
Załącznik nr 1 do XII-98-2012
Załącznik nr 2 do XII-98-2012
Załącznik nr 3 do XII-98-2012

budżetu Gminy Sieraków na 2013 rok - XII-99-2012
Załącznik nr 1 do XII-99-2012
Załącznik nr 1a do XII-99-2012
Załącznik nr 1b do XII-99-2012
Załącznik nr 2 do XII-99-2012
Załącznik nr 2a do XII-99-2012
Załącznik nr 2b do XII-99-2012
Załącznik nr 3 do XII-99-2012.
Załącznik nr 4 do XII-99-2012
Załącznik nr 4a do XII-99-2012
Załącznik nr 5 do XII-99-2012
Załącznik nr 6 do XII-99-2012
Załącznik nr 7 do XII-99-2012
Załącznik nr 8 do XII-99-2012

zmieniająca uchwałę nr XV-89 -11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2012-2022 - XII-100-2012 - WPF
Uzasadnienie do XII-100-2012
Załącznik nr 1 do XII-100-2012
Załącznik nr 2 do XII-100-2012
Załącznik nr 3 do XII-100-2012
WPF- wykaz różnic
Przedsięwzięcia - wykaz różnic

Zmieniająca uchwałę nr XV-90-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2012 r. - XII-101-2012
Uzasadnienie do XII-101-2012
Załącznik nr 1 do XII-101-2012
Załącznik nr 1c do XII-101-2012
Załącznik nr 2 do XII-101-2012
Załącznik nr 2c do XII-101-2012
Załącznik nr 3 do XII-101-2012
Załącznik nr 4 do XII-101-2012
Załącznik nr 4a do XII-101-2012
Załącznik nr 5 do XII-101-2012
Załącznik nr 6 do XII-101-2012

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 - XII-102-2012
Uzasadnienie do XII-102-2012
Załącznik do XII-102-2012

ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - XII-103-2012

regulaminu utrzymiania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków - XII-104-2012

wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów - XII-105-2012

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - XII-106-2012

wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - XII-107-2012

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Sieraków -XII-108-2012
Załącznik do XII-108-2012

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za wywóz nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - XII-109-2012

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportujących nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sieraków - XII-110-2012

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sieraków - XII-111-2012

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - XII-112-2012

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów położonych we wsi Lutomek na terenie gminy Sieraków - XII-113-2012
Załącznik nr 1 do XII-113-2012
Załącznik nr 2 do XII-113-2012
Załącznik nr 3 do XII-113-2012

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 26 we wsi Bucharzewo Gmina Sieraków - XII-114-2012.
Załącznik nr 1 do XII-114-2012
Załącznik nr 2 do XII-114-2012
Załącznik nr 3 do XII-114-2012

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Jarysz 18-04-2019 10:53:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jarysz 18-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Jarysz 19-04-2019 11:09:00