Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwały Rady Miejskiej 2013

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie:

zmiany uchwąły nr XII-102-2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które ne wygasają z upływem roku budżetowego 2012 - I-1-2013

zmieniająca uchwałę nr XII/99/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Sieraków na rok 2013 -  I-2-2013
Uzasadnienie do I-2-2013
Załącznik nr 1 do I-2-2013
Załącznik nr 2 do I-2-2013.
Załącznik nr 2b do I-2-2013.
Załącznik nr 3 do I-2-2013

udzielenia pomocy finansowej powiatowi międzychodzkiemu I-3-2013

udzielenia pomocy finansowej gminie Chrzypsko Wielkie - I-4-2013

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieraków - I-5-2013

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bucharzewo i stanowiącej działkę nr 9 - I-6-2013

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ławicy i stanowiącej działkę nr 97/2 - I-7-2013

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Ławicy i stanowiącej działkę gruntową nr 97/3 - I-8-2013

uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na rok 2013 - I-9-2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Os. Piaski na terenie miasta Sieraków - I-10-2013
Załącznik do I-10-2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Sieraków - Międzychód na terenie gminy Sieraków - I-11-2013
Załącznik do I-11-2013.

przyjęcia "Programu Oieki nad Zabytkami dla Gminy Sieraków na lata 2013-2016 - I-12-2013
GPONZ 2013-2016


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieraków na lata 2013-2022 - II-13-2013
Uzasadnienie do II-13-2013
Załącznik nr 1 do II-13-2013
Załącznik nr 2 do II-13-2013
Załącznik nr 3 do II-13-2013

zmieniająca uchwałę nr XII/99/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Sieraków na rok 2013 - II-14-2013
Uzasadnienie do II-14-2013
Załącznik nr 1 do II-14-2013
Załącznik nr 2 do II-14-2013
Załącznik nr 3 do II-14-2013
Załącznik nr 4 i 4a do II-14-2013
Załącznik nr 5 do II-14-2013
Załącznik nr 6 do II-14-2013

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sieraków roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki - II-15-2013

zarządzenia poboru inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - II-16-2013

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków - II-17-2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Dworcową a ul. Daszyńskiego na terenie miasta Sieraków - II-18-2013
Załącznik do II-18-2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Sieraków (Plac Powstańców Wlkp. wraz z terenami przyległymi) - II-19-2013
Załącznik do II-19-2013

 

uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu i zarządzie Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sierakowie na lata 2013-2015 - II-20-2013.


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieraków na lata 2013-2022 - III-21-2013.
Załącznik nr 1 do III-21-2013
Załącznik nr 2 do III-21-2013
Objaśnienia do III-21-2013

zmieniająca uchwałe nr XII/99/2012 z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie budżetu gminy Sieraków na 2013 rok - III-22-2013
Uzasadnienie do III-22-2013
Załącznik nr 1 do III-22-2013
Załącznik nr 2 do III-22-2013
Załącznik nr 3 do III-22-2013
Załącznik nr 4 do III-22-2013

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków - III-23-2013.
Załącznik nr 1 do III-23-2013
Załącznik nr 2 do III-23-2013
Załącznik nr 3 do III-23-2013

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położónej w Kłosowicach stanowiącej działkę nr 116 - III-24-2013

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej zabudowaną działkę nr 1353/4 - III-25-2013

wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2013 rok - III-26-2013

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie:

zmiany uchwały nr XII/103/2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - IV-27-2013
Załącznik do uzasadnienia do uchwały nr IV-27-2013

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sieraków na 2013 rok nr XII/99/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. - IV-28-2013
Uzasadnienie do IV-28-2013
Załącznik nr 1 do IV-28-2013
Załącznik nr 2 do IV-28-2013
Załącznik nr 3 do IV-28-2013
Załącznik nr 4 do IV-28-2013
Załącznik nr 5 do IV-28-2013

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 - V-29-2013.

absolutorium dla Burmistrza Gminy Sieraków za wykonanie budżetu gminy w roku 2012 - V-30-2013

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sieraków na 2013 rok nr XII/99/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku - V-31-2013
Uzasadnienie do V-31-2013
Załącznik nr 1 do V-31-2013
Załącznik nr 2 do V-31-2013
Załącznik nr 3 do V-31-2013

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieraków na lata 2013-2022 - V-32-2013
Uzasadnienie do V-32-2013
Załącznik nr 1 do V-32-2013
Załącznik nr 2 do V-32-2013

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków dla działki nr ewid. 1499 - V-33-2013
Załącznik nr 1 do V-33-2013
Załącznik Nr 2 do V-33-2013
Załącznik Nr 3 do V-33-2013.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 30, 31, 32/1, 32/2 oraz 33 we wsi Izdebno, gmina Sieraków - V-34-2013
Załącznik nr 1 do V-34-2013.
Załącznik nr 2 do V-34-2013
Załącznik nr 3 do V-34-2013

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1432/3, 2099/4, 2099/5, 2099/1, 2099/2, 1432/1, 1433/1, 1433/2, 710/1, 710/2 oraz części działki 1433/3 na terenie miasta Sieraków - V-35-2013
Załącznik nr 1 do V-35-2013.
Załącznik nr 2 do V-35-2013
Załącznik nr 3 do V-35-2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Pniewy-Sieraków - V-36-2013

zmiany uchwały nr I/11/2013 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Sieraków - Międzychód na terenie gminy Sieraków - V-37-2013

wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów - V-38-2013

oddania nieruchomości w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji - V-39-2013

ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sieraków - V-40-2013

terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi -V-41-2013

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie:

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2013-2022 - VI-42-2013.
Uzasadnienie do VI-42-2013
Załącznik nr 1 do VI-42-2013
Załącznik nr 2 do VI-42-2013
Objaśnienia do VI-42-2013

zmieniająca uchwałę nr XII-99-2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Sieraków na 2013 rok - VI-43-2013
Uzasadnienie do VI-43-2013
Załącznik nr 1 do VI-43-2013
Załącznik nr 2 do VI-43-2013
Załącznik nr 3 do VI-43-2013
Załącznik nr 3 (c.d.) do VI-43-2013
Załącznik nr 3a do VI-43-2013

nadania nazw i zmiany nazwy ulicom położonym na terenie miasta Sieraków - VI-44-2013
Załącznik nr 1 do VI-44-2013

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74/1, 74/2, 74/3, 80/3 oraz części działki nr 67 na terenie miasta Sieraków - VI-45-2013
uzasadnienie do VI-45-2013
Załącznik nr 1 do VI-45-2013
Załacznik nr 2 do VI-45-2013
Załacznik nr 3 do VI-45-2013

zmiany uchwały nr IV-30-2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 5 i 6 na terenie wsi Grobia, gmina Sieraków - VI-46-2013
Załącznik nr 1 do VI-46-2013

zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Sieraków a Przedsiębiorstwem Rolniczo-Handlowym "GAŁOPOL" - VI-47-2013
Załącznik nr 1-47-2013
Załącznik nr 2 do VI-47-2013
Załącznik nr 3 do VI-47-2013

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 6 września 2013 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sieraków na 2013 rok n XII-99-2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. - VII-48-2013
Uzasadnienie do VII-48-2013
Załącznik nr 1 do VII-48-2013
Załącznik nr 2 do VII-48-2013
Załącznik nr 3 do VII-48-2013

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 września 2013 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sieraków na rok 2013 nr XII-99-2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku - VIII-49-2013 
Uzasadnienie do VIII-49-2013
Załącznik nr 1 do VIII-49-2013
Załącznik nr 2 do VIII-49-2013
Załącznik nr 2b do VIII-49-2013
Załącznik nr 3 do VIII-49-2013
Załącznik nr 4 do VIII-49-2013

udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu - VIII-50-2013

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu -VIII-51-2013

oddania nieruchomości w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu z filią - Przedszkolem w Kaczlinie - VIII-52-2013

oddania nieruchomości w użyczenie na rzecz Przedszkola im. "Przyjaciół Książki" w Sierakowie - VIII-53-2013

oddania nieruchomości w użyczenie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej - VIII-54-2013

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości - VIII-55-2013
POM Bucharzewo 2013

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Izdebnie stanowiącej działkę gruntową nr 33 - VIII-56-2013

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Izdebnie i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 32-1 - VIII-57-2013

regulaminu targowiska - VIII-58-2013

opłaty targowej - VIII-59-2013

deklaracji dotyczącej utworzenia Europejskiego Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód z funkcją biblioteczną - VIII-60-2013

wyrażenia zgody na rozwiązanie Sierakowskiej Agencji Wydawniczej "Pojezierze" Sp. z o.o - VIII-61-2013

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 17 października 2013 roku w sprawie:

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sieraków - IX-62-2013

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 22 października 2013 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sieraków na 2013 rok nr XII-99-2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku -X-63-2013
Uzasadnienie do X-63-2013
Załącznik nr 1 do X-63-2013
Załącznik nr 2 do X-63-2013

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2013 roku w sprawie:

zmian w w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieraków na lata 2013-2022 -XI-64-2013
Uzasadnienie do XI-64-2013
Objaśnienia do XI-64-2013
Załącznik nr 1 do XI-64-2013
Załącznik nr 2 do XI-64-2013

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sieraków na 2013 rok nr XII/99/2012 z dnia 18 gudnia 2012 r. -XI-65-2013
Uzasadnienie do XI-65-2013
Załącznik nr 1 do XI-65-2013
Załącznik nr 1b do XI-65-2013
Załącznik nr 2 do XI-65-2013
Załącznik nr 2b do XI-65-2013
Załącznik nr 3 do XI-65-2013
Załącznik nr 4 do XI-65-2013
Załącznik 4 cd.do XI-65-2013
Załącznik nr 4a do XI-65-2013
Załącznik nr 5 do XI-65-2013

podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - XI-66-2013

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Premyśl-Śrem stanowiącej działkę nr 38    -XI-67-2013

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkole prowadzone przez gminę Sieraków - XI-68-2013

zmiany Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Sieraków na lata 2012-2014    -XI-69-2013

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminy Sieraków położonych w obrębie geodezyjnym Grobia Lutomek -XI-70-2013

udzielenia pomocy rzeczwej Województwu Wielkopolskiemu -XI-71-2013

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieraków na lata 2013-2022 -XII-72-2013
Uzasadnienie do XII-72-2013
Objaśnienia do XII-72-2013
Załącznik nr 1 do XII-72-2013
Załącznik nr 2 do XII-72-2013

zmianiająca uchwałę budżetową gminy Sieraków na 2013 rok nr XII/99/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. - XII-73-2013
Uzasadnienie do XII-73-2013
Załącznik nr 1 do XII-73-2013
Załącznik nr 2 do XII-73-2013
Załącznik nr 2b do XII-73-2013
Załącznik nr 3 do XII-73-2013
Załącznik nr 3 c.d. do XII-73-2013
Załącznik nr 3a do XII-73-2013
Załącznik nr 4 do XII-73-2013

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok - XII-74-2013

programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku - XII-75-2013

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 - XII-76-2013

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2014-2016 -XII-77-2013

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 - XII-78-2013

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków - XII-79-2013
Załącznik nr 1 do XII-79-2013
Załącznik nr 2 do XII-79-2013
Załącznik nr 3 do XII-79-2013

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok - XII-80-2013

strefy płatnego parkowania w Sierakowie - XII-81-2013
Załącznik do XII-81-2013

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2014-2022 - XIII-82-2013
Załącznik nr 1 do XIII-82-2013 
Załącznik nr 2 do XIII-82-2013
Objaśnienia do WPF

budżetu gminy Sieraków - XIII-83-2013
Załącznik nr 1 do XIII-83-2013
Załącznik nr 1a do XIII-83-2013
Załącznik nr 1b do XIII-83-2013
Załącznik nr 2 do XIII-83-2013
Załącznik nr 2a do XIII-83-2013
Załącznik nr 2b do XIII-83-2013
Załącznik nr 3 do XIII-83-2013
Załącznik nr 4 do XIII-83-2013
Załącznik nr 4 c.d. do XIII-83-2013
Załącznik nr 4a do XIII-83-2013
Załącznik nr 5 do XIII-83-2013
Załącznik nr 6 do XIII-83-2013
Załącznik nr 7 do XIII-83-2013
Załącznik nr 8 do XIII-83-2013
Załącznik nr 9 do XIII-83-2013

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sieraków na 2013 rok nr XII/99/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. - XIII-84-2013
Załącznik nr 1 do XIII-84-2013
Załącznik nr 2 do XIII-84-2013
Załącznik nr 2b do XIII-84-2013
Załącznik nr 3 do XIII-84-2013
Załącznik nr 4 do XIII-84-2013
Załącznik nr 5 do XIII-84-2013
Uzasadnienie do XIII-84-2013

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowgo 2013 - XIII-85-2013
Załącznik do XIII-85-2013
Uzasadnienie do XIII-85-2013

ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - XIII-86-2013
Załącznik do XIII-86-2013

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Sieraków - Międzychód na terenie gminy Sieraków - XIII-87-2013
Załącznik nr 1 do XIII-87-2013
częśc 2 zał nr 1 do XIII-87-2013.
część 3 zał nr do XIII-87-2013
Załacznik 2 do XIII-87-2013
Załacznik 3 do XIII-87-2013
Uzasadnienie do XIII-87-2013

określenia zasad korzystania z terenu zieleni - Parku Miejskiego w Sierakowie - XIII-88-2013
Załącznik nr 2 do XIII-88-2013

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Jarysz 18-04-2019 11:24:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jarysz 18-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Jarysz 19-04-2019 11:03:55