Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

 

Sieraków, dnia 15 września 2022 r.

OGŁOSZENIE

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25 C,  
  64-410 Sieraków
  .
 2. Stanowisko: Pracownik socjalny.
 3. Informacja o warunkach pracy:
  • 1.      Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • 2.      Umowa na zastępstwo.
  • 3.      Planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.
Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie z:
 • Art. 116  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • Art. 116  ust. 1 pkt 3 i ust. 1a  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • Przepisy art. 5 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy  o pomocy społecznej.

 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny  i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

8. Praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 2. Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.
 3. Odporność na stres.
 4. Odpowiedzialność, sumienność i dokładność.
 5. Dyspozycyjność i zaangażowanie.
 6. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.
 7. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji.
 8. Mile widziane prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy służb społecznych oraz kwalifikują do uzyskania tych świadczeń.
 2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 3. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Prowadzenie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Wspieranie lub dążenie do przywrócenia wzajemnie korzystnych interakcji pomiędzy jednostkami, a społeczeństwem w celu poprawy jakości życia.
 7. Pobudzanie i wzmacnianie samozaradności społecznej - indywidualnej i zbiorowej - dla której oparciem powinny być lokalne instytucje rządowe, samorządowe  
  i pozarządowe; pobudzanie społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 8. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania  
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudności oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji życiowej takich osób i rodzin.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 10. Ujawnianie, analizowanie i interpretowanie potrzeb społecznych mających wpływ na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich, podnoszenie jakości życia oraz przezwyciężanie i pozytywne rozwiązywanie problemów społecznych.
 11. Wskazywanie na luki i niedostatki w obowiązującym ustawodawstwie socjalnym  
  i postulowanie koniecznych zmian.
 12. Inicjowanie i uczestniczenie w badaniach problemów społecznych (diagnoza potrzeb), monitorowanie oraz ewaluacja programów i działań.
 13. Dążenie do podnoszenia jakości usług oraz systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i samokształcenie.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (bez zdjęcia) dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru).
 2. Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).
 3. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
 5. Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy.

Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do 26 września 2022 r. do godz. 1530 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy Sieraków (w tym BIP).

                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                              Agnieszka Paluszak

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, z siedzibą przy ul. Wronieckiej 25 C.
 1. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Sierakowie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail: pukaczewski@hotmail.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nieprzewidzianych wymogiem ustawowym.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko pracownika socjalnego, prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.
 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
  (w tym BIP) oraz stronie Urzędu Gminy Sieraków (w tym BIP) w postaci udostępnionych rejestrów.
 3. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art.221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art.6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko pracownika socjalnego. W przypadku niepodania danych wymaganych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pana/Pani w procesie naboru.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kwestionariusz dla kandydata na pracownika.rtf (RTF, 60.03Kb) 2022-09-21 12:57:00 27 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 21-09-2022 12:57:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 21-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 21-09-2022 12:57:00