Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków

Sieraków, 03.11.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm. 1506 i 1597),  w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca  2023 r. o zmianie ustawy i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)  oraz art. 3 pkt 11, art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków.

 

Ww. projekt zmiany studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.11.2023 r. do 05.12.2023 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków oraz na stronie https://bip.sierakow.pl w zakładce Planowanie przestrzenneobwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 20.11.2023 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu: 61 29 53 868  w pon. w godz. 7:30-16:00, wt.-czw. w godz. 7:30-15:30, pt. w godz. 7:30-15:00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 8c. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@sierakow.pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2024 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków email: urzad@sierakow.pl, w terminie do dnia 02.01.2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Sieraków.

                                                                                                                         Burmistrz Gminy Sieraków

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Burmistrzem Gminy Sieraków za pomocą adresu urzad@sierakow.pl. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej www.sierakow.pl.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zał_3_UWARUNKOWANIA_GMINA_2023_11_03_wylozenie.pdf (PDF, 38.38Mb) 2023-11-13 10:08:36 29 razy
2 zał_4_KIERUNKI_ROZWOJU_GMINA_2023_11_03_wylozenie.pdf (PDF, 37.53Mb) 2023-11-13 10:08:36 28 razy
3 zał_5_KIERUNKI_ROZWOJU_MIASTO_2023_11_03_wylozenie.pdf (PDF, 40.88Mb) 2023-11-13 10:08:36 26 razy
4 PONS_STUDIUM_2023_11_03_wylozenie.pdf (PDF, 3.65Mb) 2023-11-13 10:06:09 101 razy
5 Uchwała_ZMIANA_STUDIUM_SIERAKOW_2023_11_03_wylozenie.doc (DOC, 41.00Kb) 2023-11-13 10:06:09 22 razy
6 zał_1_UWARUNKOWANIA_GMINA_2023_11_03_wylozenie.pdf (PDF, 3.19Mb) 2023-11-13 10:06:09 23 razy
7 zał_2_KIERUNKI_ROZWOJU_GMINA_2023_11_03_wylozenie.pdf (PDF, 858.28Kb) 2023-11-13 10:06:09 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 03-11-2023 13:24:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Kandulska 03-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 13-11-2023 10:08:36