Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu na Warcie wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 133 w Sierakowie"

Sieraków, 20.11.2023 r.

RIK.6220.19.2020.O

 

 

 

OBWIESZCZENIE

  

 Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 i 113§ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Sieraków zawiadamia,

że w dniu 20.11.2023 r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.10.2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu na Warcie wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 133
w Sierakowie”.

                Zgodnie z art. 49 kpa – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieraków oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.sierakow.pl). Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sieraków,
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia stronom postępowania.

 

Burmistrz Gminy
Witold Maciołek

 

 

 

Sieraków, 20.11.2023 r.

RIK.6220.19.2020.O

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z wnioskiem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań,

postanawiam:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Gminy Sieraków nr RIK.6220.19.2020.O z dnia 25.10.2023 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu na Warcie wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 133 w Sierakowie” w następujący sposób:

1. w załączniku nr 1 do decyzji RIK.6220.19.2020.O z dnia 25.10.2023 r., zamiast: „(…)rozpiętość teoretyczna 65+115+65 m, łącznie 425 m”

powinno być: „(…) rozpiętość teoretyczna 65+115+65 m, łącznie 245 m”;

2. w załączniku nr 1 do decyzji RIK.6220.19.2020.O z dnia 25.10.2023 r., zamiast: „(…) szerokość jezdni na moście 9,0 m”

powinno być: „(…) szerokość jezdni na moście min. 9,0 m”;

3. w załączniku nr 1 do decyzji RIK.6220.19.2020.O z dnia 25.10.2023 r., zamiast: „W związku
z powyższym projektuje się przepusty o średnicy min 80 cm:

- w km – 0+052,0 projektowanego nowego przebiegu DW 182;

- w km – 0+066,5 rozbudowanego przebiegu DW 182 (od strony Sierakowa);

- w km – 0+050,0 rozbudowanej ul. 8 Stycznia

- w km – 0+075,0 projektowanej drogi DS1

- w km – 0+100,00 lokalizacja w ciągu DW 182 (ul. Bolesława Chrobrego) i w ciągu nowego przebiegu DW 133 (lewostronny dopływ rz. Warty)”

powinno być:  „W związku z powyższym projektuje się przepusty o średnicy min 80 cm:

- w km ~ 0+052,0 projektowanego nowego przebiegu DW 182;

- w km ~ 0+066,5 rozbudowanego przebiegu DW 182 (od strony Sierakowa);

- w km ~ 0+050,0 rozbudowanej ul. 8 Stycznia

- w km ~ 0+075,0 projektowanej drogi DS1)”.

Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Sieraków decyzją RIK.6220.19.2020.O z dnia 25.10.2023 r. ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu na Warcie wraz z dojazdami
w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 133 w Sierakowie, przy czym błędnie wskazano rozpiętość teoretyczną mostu, szerokość jezdni na moście oraz lokalizację przepustów. Parametry wskazane
w załączniku nr 1 do ww. decyzji są niezgodnie z zebranym w trakcie postępowania materiałem dowodowym.

Tut. Organ stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie została popełniona oczywista omyłka pisarska. Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W związku z powyższym na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu postanowiono sprostować w wydanej decyzji RIK.6220.19.2020.O z dnia 25.10.2023 r. błędnie wskazane parametry mostu i przepustów.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej zawarte w niniejszym postanowieniu nie prowadzi do nowej oceny stanu faktycznego lub prawnego ani też nie powoduje zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia i nie pozostaje w sprzeczności z treścią przedmiotowej decyzji.

Pouczenie

         Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sieraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia stronom postępowania.

 

Burmistrz Gminy
Witold Maciołek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 20-11-2023 13:19:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Mądrawska 20-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 20-11-2023 13:19:26