Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

2018

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 11 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XLIII/286/2018 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty.
UCHWAŁA NR XLIII/287/2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
Uzasadnienie do XLIII-287-2018
Załącznik nr 1 do XLIII-287-2018
Załącznik nr 2 do XLIII-287-2018
Załącznik nr 3 do XLIII-287-2018
Załącznik nr 4 do XLIII-287-2018

UCHWAŁA NR XLIII/288/2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków
Objaśnienia do WPF do XLIII-288-2018
Uzasadnienie do XLIII-288-2018
Załącznik nr 1 do XLIII-288-2018 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
UCHWAŁA NR XLIII/289/2018 w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Sierakowie.
Załącznik numer 1
Załącznik numer 2
UCHWAŁA NR XLIII/290/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Sieraków oraz nabycia prawa własności posadowionych na nich obiektów i urządzeń.
UCHWAŁA NR XLIII/291/2018 w  sprawie:  uzgodnienia  projektu  Uchwały  Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego  w  sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
Załącznik nr 1 do XLIV-292-2018
Załącznik nr 2 do XLIV-292-2018
Uzasadnienie do XLIV-292-2018
UCHWAŁA NR XLIII/293/2018
Objaśnienia do WPF do XLIV-293-2018
Uzasadnienie do XLIV-293-2018
Załącznik nr 1 do XLIV-293-2018 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XLIV-293-2018 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR XLIII/294/2018 zmieniająca  uchwałę  nr  II/16/2013  z  dnia  21  marca  2013 roku w sprawie  zarządzenia  poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR XLIII/295/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
UCHWAŁA NR XLIII/296/2018 w  sprawie  określenia  trybu  i  sposobu  powoływania  i odwoływania  członków  zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w  rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
UCHWAŁA NR XLIII/297/2018 w sprawie   przyjęcia przez gminę Sieraków do realizacji zadania publicznego powiatu międzychodzkiego w zakresie oświaty
UCHWAŁA NR XLIII/298/2018 w  sprawie  określenia  kryteriów  naboru  do  klas  pierwszych szkół  podstawowych    dla kandydatów  zamieszkałych  poza obwodami  szkół,  dla których  organem  prowadzącym  jest gmina Sieraków.
UCHWAŁA NR XLIII/299/2018 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów  niezbędnych  do  ich potwierdzenia,  stosowanych  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola,  publicznych oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieraków.
UCHWAŁA NR XLIII/300/2018 w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
UCHWAŁA NR XLIII/301/2018 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierakowie
UCHWAŁA NR XLIII/302/2018 w sprawie podziału gminy Sieraków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
UCHWAŁA NR XLIII/303/2018 w  sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dotycząca projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIERAKÓW  
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLIV/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia  27 lutego 2018 r.
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLIV/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia  27 lutego 2018 r.
Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XLIV/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia  27 lutego 2018 r.
Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XLIV/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia  27 lutego 2018 r.
Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XLIV/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia  27 lutego 2018 r.
Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XLIV/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia  27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/304/2018 w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych  i  urządzeń kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2018-2021".

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 marca 2018 roku

Uchwała Nr XLV-305-2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018
Załącznik nr 1 do XLV-305-2018
Załącznik nr 2 do XLV-305-2018
Załącznik nr 3 do XLV-305-2018
Załącznik nr 4 do XLV-305-2018 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 5 do XL-305-2018 - Ochrona środowiska
Uzasadnienie do XLV-305-2018
Uchwała Nr XLV-306-2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków
Objaśnienia do WPF do XLV-306-2018
Uzasadnienie do XLV-306-2018
Załącznik nr 1 do XLV-306-2018 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XLV-306-2018 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała Nr XLV-307-2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Sieraków
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XLV-308-2018 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w Lutomiu i stanowiącej działkę gruntową nr 240/5
Uchwała Nr XLV-309 -2018 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej
w Sierakowie i stanowiącej zabudowaną działkę gruntową nr 1328/3
Uchwała Nr XLV-310-2018 w sprawie: ustalenia  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez
dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole prowadzonych przez Gminę
Sieraków
Uchwała Nr XLV-311-2018 w sprawie powołania doraźnej komisji ds. statutowych
Uchwała Nr XLV-312-2018 w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2018 rok
Uchwała Nr XLV-313-2018 w  sprawie:  podjęcia  działań  na  rzecz  poprawy  trudnej  sytuacji  w  służbie  zdrowia
w gminie Sieraków
Uchwała Nr XLV-314-2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
załącznik 1 -XLV-314-2018
Uchwała nr 11/646/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 r. stwierdza nieważność uchwały nr XLV/314/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 marca 2018 r.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 kwietnia 2018 roku

UCHWAŁA  NR  XLVI/315/2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Uzasadnienie do XLVI-315-2018
Załącznik nr 1 do XLVI-315-2018
Załącznik nr 2 do XLVI-315-2018

UCHWAŁA NR XLVI/316/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

UCHWAŁA NR XLVI/317/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sieraków”.
Załącznik nr 1
załącznik nr 2 i 3 do uchwały nr XLVI-317-2018

UCHWAŁA NR XLVI/318/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
UCHWAŁA NR XLVI/319/2018 w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2018 rok
UCHWAŁA NR XLVI/320/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sieraków z organiz acjamipozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVII/321/2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018.
Uzasadnienie do XLVII-321-2018 
Załącznik nr 1 do XLVII-321-2018
Załącznik nr 2 do XLVII-321-2018
Załącznik nr 3 do XLVII-321-2018
Załącznik nr 4 do XLVII-321-2018 - Zestawienie dotacji

Uchwała nr XLVII-322-2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
Objaśnienia do WPF do XLVII-322-2018
Uzasadnienie do XLVII-322-2018
Załącznik nr 1 do XLVII-322-2018 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XLVII-322-2018 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała nr XLVII-323-2018 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała nr XLVII/324/2018 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Sieraków na lata 2018-2021”.
zał. XVLII-324-2018
UCHWAŁA NR XLVII/325/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Sieraków
UCHWAŁA NR XLVII/326/2018 zmieniająca uchwałę nr II/16/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR XLVII/327/2018 w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
UCHWAŁA NR XLVII/328/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Sieraków na lata 2018-2020
załącznik XLVII-328-2018
UCHWAŁA NR XLVII/329/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XLVII-329-2018
UCHWAŁA NR XLVII/330/2018 zmieniająca uchwałę nr XLIV/302/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie podziału gminy Sieraków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
UCHWAŁA NR XLVII/331/2018 zmieniająca uchwałę nr XLV/307/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Sieraków ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR XLVII/332/2018 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Sieraków dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 czerwca 2018 roku
Uchwała nr XLVIII-333-2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2017.
UCHWAŁA NR XLVIII/334/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2017.
UCHWAŁA NR XLVIII/335/2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
Uzasadnienie do XLVIII-335-2018
Załącznik nr 1 do XLVIII-335-2018
Załącznik nr 1b do XLVIII-335-2018
Załącznik nr 2 do XLVIII-335-2018
Załącznik nr 2b do XLVIII-335-2018
Załącznik nr 3 do XLVIII-335-2018 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 4 do XLVIII-335-2018 - Ochrona środowiska
UCHWAŁA NR XLVIII/336/2018 zmieniająca uchwałę nr XLV/311/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds.statutowych.
UCHWAŁA Nr XLVIII/337/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sieraków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
UCHWAŁA NR  XLVIII/338/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wykup prawa własności działki gruntowej nr 22/1 położonej       w Sierakowie.
UCHWAŁA nr XLVIII/339/2018   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli na terenie gminy Sieraków na 2018 rok.
załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/339/2018 
UCHWAŁA NR XLVIII/340/2018 w sprawie zmiany uchwały  nr XXIII/174/2016 w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
UCHWAŁA NR XLVIII/341/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sieraków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
UCHWAŁA NR XLVIII/342/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Sieraków prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Sierakowie.
UCHWAŁA NR XLVIII/343/2018   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków.
UCHWAŁA NR XLVIII/344/2018 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
UCHWAŁA NR XLVIII/346/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 lipca 2018 roku

Uchwała nr XLIX-347-2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR L/348/2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Uzasadnienie do L-348-2018
Załącznik nr 1 do L-348-2018
Załącznik nr 2 do L-348-2018
Załącznik nr 3 do L-348-2018 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 4 do L-348-2018 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Załącznik nr 5 do L-348-2018 - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe
Załącznik nr 6 do L-348-2018 - Ochrona środowiska
UCHWAŁA NR L/349/2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków
Objaśnienia do WPF do L-349-2018
Uzasadnienie do L-349-2018
Załącznik nr 1 do L-349-2018 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do L-349-2018 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
 
UCHWAŁA NR L/350/2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sieraków
Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały nr L/350/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminy dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Sieraków - ze względu na istotne naruszenie prawa.
UCHWAŁA NR L/351/2018 w sprawie: uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
UCHWAŁA NR L/352/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków.
Uzasadnienie do uchwały Lutomek NR L/352/2018
Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały nr L/352/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków - ze względu na istostne naruszenie prawa.
Załącznik 1 do uchwały MPZP Lutomek
Załącznik 2 do uchwały MPZP Lutomek
Załącznik 3 do uchwały MPZP Lutomek
UCHWAŁA NR L/353/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/275/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
Zał. do uchwały nr L-353-2018

UCHWAŁA NR L/354/2018 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1.07.2003 r. w sprawie: Statutu Gminy Sieraków
UCHWAŁA NR L/355/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Sierakowie stanowiących działki
gruntowe nr 2020/10 i 2020/11
UCHWAŁA NR L/356/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Wielkopolskiemu darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Chalinie i stanowiącej działkę gruntową nr 17

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 25 września 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/357/2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Uzasadnienie do LI-357-2018
Załącznik nr 1 do LI-357-2018
Załącznik nr 1a do LI-357-2018
Załącznik nr 2 do LI-357-2018
Załącznik nr 3 do LI-357-2018 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 4 do LI-357-2018 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Załącznik nr 5 do LI-357-2018 - Ochrona środowiska
UCHWAŁA NR LI/358/2018 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieraków
UCHWAŁA NR LI/359/2018 w sprawie Statutu Gminy Sieraków
Załącznik do  LI-359-2018

Rozstrzygniecie nadzorcze uchwała LI-359-2018

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 października 2018 r.

UCHWAŁA  NR  LII/360/2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
Uzasadnienie do LII-360-2018
Załącznik nr 1 do LII-360-2018
Załącznik nr 1b do LII-360-2018
Załącznik nr 2 do LII-360-2018
Załącznik nr 2b do LII-360-2018
Załącznik nr 3 i 3a do LII-360-2018 - Fundusz sołecki
Załącznik nr 4 do LII-360-2018 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 5 do LII-360-2018 - Ochrona środowiska

UCHWAŁA  NR  LII/361/2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
Objaśnienia do WPF do LII-361-2018
Uzasadnienie do LII-361-2018
Załącznik nr 1 do LII-361-2018 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do LII-361-2018 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA  NR  LII/362/2018 w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
UCHWAŁA  NR  LII/363/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
UCHWAŁA  NR  LII/364/2018 w sprawie: podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków
UCHWAŁA  NR  LII/365/2018 w  sprawie:   obniżenia   średniej  ceny   skupu   żyta   stanowiącej   podstawę do   obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2019 roku.

 


UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
(kadencja 2018 - 2023)

 Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 listopada 2018 roku

UCHWAŁA  NR I/ 1/2018 w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Sierakowie.
UCHWAŁA  NR I/ 2/2018 w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sierakowie.
UCHWAŁA  NR I/ 3/2018 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sierakowie.
UCHWAŁA  NR I/ 4/2018 w sprawie: składów osobowych stałych  Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2018 roku

UCHWAŁA NR II/5/2018 zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018
Uzasadnienie do II-5-2018
Załącznik nr 1 do II-5-2018
Załącznik nr 2 do II-5-2018
Załącznik nr 3 do II-5-2018 - Zestawienie dotacji

UCHWAŁA NR II/6/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Sierakowie.

UCHWAŁA NR II/7/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na wykup prawa własności nieruchomości położonej w Kaczlinie stanowiącej działkę nr 11/2

UCHWAŁA NR II/8/2018 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.
Załącznik  uzasadnienia II-8-2018

UCHWAŁA NR II/9/2018 w sprawie inicjatywy utworzenia i funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XLI/284/2017 Z DNIA 19 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018
Autopoprawki zgłoszone przez Burmistrza Gminy w Sierakowie do uchwały zmieniającej budżet gminy na 2018 rok.
Uzasadnienie do uchwały nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/2018 z dnia 18.12.2018r.
Załącznik nr 1b do uchwały nr III/10/2018 z dnia 18.12.2018r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/10/2018 z dnia 18.12.2018r.
Załącznik nr 2b do uchwały nr III/10/2018 z dnia 18.12.2018r.
Załącznik nr 3 do uchwały nr III/10/2018 z dnia 18.12.2018r.
Załącznik nr 4 do uchwały nr III/10/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
"Załącznik nr 5 do uchwały nr III/10/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 "
UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE: ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SIERAKÓW.
Załącznik nr 1 do uchwały nr III/11/2018
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/11/2018
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Sieraków, w tym charakterystyka planowanych przedsięwzięć
Uzasadnienie do uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
UCHWAŁA Nr III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 r. W SPRAWIE: USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018
Załacznik do uchwały nr III/12/2018
Uzasadnienie do uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ.
UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019
UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE: UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2019
UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2019 ROKU
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE: GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANYCH DIET ORAZ ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH DLA SOŁTYSÓW GMINY SIERAKÓW
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR II/8/2018 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.
UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE: USTANOWIENIA WIELOLETNIEGO GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DLA GMINY SIERAKÓW NA LATA 2019-2023.
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ZWROTU WYDATKÓW W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DLA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM WIELOLETNIM
UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZYZNANIA NIEODPŁATNIE POMOCY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI DLA osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW.
UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE: USTALENIA MIESIĘCZNEJ KWOTY DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2019 ROKU.
UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI WSI LUTOMEK, GMINA SIERAKÓW.
UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LI/359/2018 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE STATUTU GMINY SIERAKÓW
Uzasadnienie do Uchwały III/27/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków
Załącznik nr 1 do uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2018r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2018r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2018r.
Prognoza skutków finansowych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków
Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków
UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE: UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIERAKÓW
Załącznik nr 1 do uchwały nr III/28/2018
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/28/2018
UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019.
Załacznik nr 1 do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 1 a do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 1b do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 2 do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 2 a do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 2b do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 3 do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 4 do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 4a do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 5 do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 6 do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 7 do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 8 do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 9 do uchwały III/29/2018
Załacznik nr 10 do uchwały III/29/2018


Autopoprawki zgłoszone przez burmistrza gminy Sieraków do projektu budżetu gminy na 2019 rok.
Autopoprawki zgłoszone przez Burmistrza Gminy Sieraków do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków.
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Sieraków, w tym charakterystyka planowanych przedsięwzięć
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 28-08-2019 10:48:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 28-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 03-10-2019 10:54:12