Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. budżetu.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 4. wykształcenie co najmniej średnie;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 7. podstawowa wiedza z zakresu działania urzędu;
 8. praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu;
 9. wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 10. wysoka odporność na stres;
 11. dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i punktualność.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • dobra znajomość przepisów prawa w zakresie zasad rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, księgowości budżetowej i finansów publicznych;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;
 • prawo jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie dokumentów księgowych organu do księgowania i dekretacja;

 2. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu gminy;

 3. inwentaryzacja aktywów na rachunkach bankowych gminy oraz należności organu - drogą potwierdzenia sald;

 4. dokonywanie okresowej analizy kont księgowych organu, korygowanie nieprawidłowości w zapisach księgowych;

 5. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych oraz finansowych organu oraz dla jednostki samorządu terytorialnego;

 6. konsolidacja bilansów dla grupy kapitałowej gminy oraz sporządzanie projektów bilansów skonsolidowanych;

 7. opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy oraz do przygotowania informacji z wykonania budżetu gminy;

 8. przygotowywanie do udostępnienia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 9. opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i zmian tych planów;

 10. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie układu wykonawczego budżetu i jego zmian;

 11. przekazywanie jednostkom podległym gminie informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych, informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu;

 12. sprawowanie wtórnej kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z planami i harmonogramem wydatków;
   
 13. przygotowywanie deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy nieprzekazanych innym podmiotom we współpracy z Referatem Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej;
   
 14. bieżące monitorowanie przepisów;
   
 15. przechowywanie dokumentacji;
   
 16. przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

V. Informacja o warunkach pracy.

Stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie urzędu gminy. Jest dobrze wyposażone w urządzenia biurowe i techniczne. Praca odbywa się w oparciu o umowę o pracę, w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 1260 ze zm.) zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r. W lutym 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił ponad 6,37 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (według wzoru dostępnego na stronie internetowej);
 2. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. kserokopia dowodu osobistego;
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. budżetu ” do 23 marca 2020 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sieraków, na stronie internetowej (www.sierakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proszę podać numer telefonu kontaktowego.

Burmistrz Gminy Sieraków

/-/ Witold Maciołek

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sieraków e-mail: abi@sierakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu (w tym BIP) w postaci udostępnianych rejestrów.

5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez 5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pai/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania danych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pani/Pan w procesie naboru.


Do pobrania:

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Jarysz 12-03-2020 11:43:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jarysz 12-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 20-03-2020 11:09:25