Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. ochrony środowiska

Sieraków, 29 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Sieraków

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.
  2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej.
  3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. wykształcenie co najmniej średnie;

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

6. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. znajomość przepisów prawa w zakresie wskazanego wyżej stanowiska;

2. umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;

3. znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu;

4. preferowane wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska;

5. komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, rzetelność, staranność, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz asertywność;

6. prawo jazdy kategorii B.

 

IV.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego.
    2. Wydawanie decyzji środowiskowych oraz prowadzenie spraw z tym związanych.

    3. Planowanie dochodów i wydatków budżetowych dla swojego stanowiska.

    4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.

    5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

    6. Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów.

    7. Organizowanie zadrzewień na terenie gminy.

    8. Opiniowanie wniosków dotyczących zalesienia gruntów rolnych.

    9. Ochrona środowiska naturalnego przed odpadami.

10. Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.
  11. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki.
  12. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego przed hałasem. 
  13. Współpraca ze  spółkami wodnymi.

  14. Prowadzenie spraw dotyczących regulacji stosunków wodnych na gruntach.

  15. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zwierząt.

16. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną.

17. Odbieranie właścicielom zwierząt rażąco zaniedbywanych.

    18.  Prowadzenie spraw związanych z padłymi zwierzętami.
    19.  Prowadzenie spraw związanych z łowiectwem.
    20.  Współpraca i współdziałanie z Referatami w zakresie sprawozdań, rozliczeń, wymiany

           informacji i wzajemnych konsultacji.

    21. Udział w rozliczaniu Funduszu Sołeckiego.

    22. Archiwizacja dokumentów i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

    23. Sporządzanie sprawozdań.

    24. Bieżące monitorowanie przepisów.

 

V.    Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie urzędu gminy. Jest dobrze wyposażone w urządzenia techniczne. Praca odbywa się w systemie

jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

VI.   W grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił

6,48 %.

 

VII.  Wymagane dokumenty:

 

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (według wzoru dostępnego na stronie internetowej);

2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

3) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) kserokopia dowodu osobistego;

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska” do 8 lutego 2019 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Proponowana data zatrudnienia - 15 luty 2019 r.

Proszę o dobrowolne podanie numeru telefonu kontaktowego tytułem ułatwienia bieżącego kontaktu z kandydatem w prowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

                                                                                Burmistrz Gminy Sieraków

                                                                                    /-/ Witold Maciołek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sieraków e-mail: abi@sierakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu (w tym BIP) w postaci udostępnianych rejestrów.

5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez 5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pai/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania danych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pani/Pan w procesie naboru.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.pdf (PDF, 40.00Kb) 2019-01-29 15:27:42 187 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 29-01-2019 15:00:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 29-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 29-01-2019 15:30:37