Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - zastępca kierownika referatu infrastruktury i gospodarki komunalnej

Sieraków, 8 luty 2019 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Sieraków

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.
  2. Określenie stanowiska: zastępca kierownika referatu infrastruktury i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Sieraków.
  3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumienia przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki:  budownictwo, planowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna;
7. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. znajomość przepisów prawa w zakresie wskazanego wyżej stanowiska;
2. umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;
3. znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu oraz oprogramowania geoinformacyjnego –GIS ( m.in.  ArcView i Quantum GIS);
4. komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, rzetelność, staranność, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz asertywność;
5. prawo jazdy kategorii B.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Zastępowanie kierownika referatu w przypadku jego nieobecności.

2. Bezpośredni nadzór nad następującymi stanowiskami referatu infrastruktury i gospodarki komunalnej: stanowisko do spraw ochrony środowiska, leśnictwa, gospodarki wodnej, stanowisko do spraw planowania przestrzennego, stanowisko do spraw mienia komunalnego i dzierżawy gruntów, stanowisko do spraw dróg, komunikacji i oświetlenia.

3.  Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy.
4.  Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
5. Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów.
7. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny.
9. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

11. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  12. Prowadzenie rejestru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
  13. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
  14.  Przygotowywanie postanowień o podziale nieruchomości.
  15.  Przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
  16.  Współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie zmian architektury, konstrukcji obiektów podlegających ochronie.

17.  Współpraca i współdziałanie z referatami w zakresie sprawozdań, rozliczeń, wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

18.  Udział w pracach Komisji ds. remontów budynków komunalnych.

19.  Sporządzanie sprawozdań.

20.  Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

21.  Archiwizacja dokumentów i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

22.  Bieżące monitorowanie przepisów.

V.   Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie urzędu gminy. Jest dobrze wyposażone w urządzenia techniczne. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI.  

W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił 6,48 %.

VII.  Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (według wzoru dostępnego na stronie internetowej);

2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

3) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) kserokopia dowodu osobistego;

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika” do 18 lutego 2019 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Proszę podać numer telefonu kontaktowego.                             

                                                                                 Burmistrz Gminy Sieraków

                                                                                    /-/ Witold Maciołek

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków z siedzibą w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sieraków e-mail: abi@sierakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu (w tym BIP) w postaci udostępnianych rejestrów.

5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez 5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pai/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania danych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pani/Pan w procesie naboru.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz osobowy.pdf (PDF, 40.00Kb) 2019-02-08 12:15:18 195 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 08-02-2019 12:15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 08-02-2019 12:15:18