Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwały Rady Miejskiej 2011

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą "Puszcza Notecka"
w Międzychodzie - V-23-11

zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w szkole prowadzone przez Gminę Sieraków -V-24-11

uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na 2011 rok - V-25-11
Załącznik nr 1 do V-25-11
Załącznik nr 2 do V-25-11
Załącznik nr 3 do V-25-11
Załącznik nr 4 do V-25-11

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2011 w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr IV-13-10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2011 rok - VI-26-11
Uzasadnienie do VI-26-11.
Załącznik nr 1 do VI-26-11
Załącznik nr 1c do VI-26-11
Załącznik nr 2 do VI-26-11
Załącznik nr 2c do VI-26-11
Załącznik nr 3 do VI-26-11
Załącznik nr 4 do VI-26-11
Załącznik nr 5 do VI-26-11

zmieniająca uchwałę nr IV-12-10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2011-2022 - VI-27-11
Uzasadnienie do VI-27-11
Załącznik nr 1 do VI-27-11
Załącznik nr 2 do VI-27-11

zmiany uchwały nr XXXVIII-242-09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej
- VI-28-11

poboru podatków w drodze inkasa - VI-29-11


wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sieraków na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki - VI-30-11

zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sieraków i określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków - VI-31-11

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu - VI-32-11

udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrzypsko Wielkie - VI-33-11

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków - VI-34-11

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sieraków - VI-35-11

wykupu nieruchomości gruntowej położónej w Lutomiu, stanowiącej działke nr 289-2 -
VI-36-11

zmiany uchwały nr XLIX-319-10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 - VI-37-11

wyboru kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Międzychodzie - VI-38-11

zmiany uchwały nr IV-22-10 Rady miejskiej w Sierakowie z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie - VI-39-11

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2011 w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr IV-13-10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budzetu Gminy Sieraków na 2011 r. - VII-40-11
Uzasadnienie do VII-40-11
Załącznik nr 1 do VII-40-11
Załącznik nr 2 do VII-40-11
Załącznik nr 3 do VII-40-11
Załącznik nr 4 i 4a do VII-40-11
Załącznik nr 5 do VII-40-11

zmieniająca uchwałę nr IV-12-10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2011-2022 - VII-41-11
Uzasadnienie do VII-41-11
Załącznik nr 1 do VII-41-11

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - VII-42-11

ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych - VII-43-11

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sieraków na 2011 - VII-44-11

nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Sieraków nieruchomości stanowiących działki nr 335, 1258, 1817 miasta Sieraków - VII-45-11

wyboru kandydata na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie - VII-46-11

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2011 roku

 

uchylenia uchwały nr XLVI-293-10 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - VIII-47-11

 

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2011 roku

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 - IX-48-11

absolutorium dla Burmistrza Gminy - IX-49-11

zmieniająca uchwałę nr IV-13-10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2011 rok - X-50-11

uchylenia uchwały nr IV-21-10 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - IX-51-11

zmiany uchwały nr LII-345-10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu targowisk w Sierakowie -IX-52-11
Załącznik - mapka

powierzenia Burmistrzowi Gminy Sieraków uprawnień do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy - IX-53-11

przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - IX-54-11

powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników - IX-55-11


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2011 rok - X-56-11
Uzasadnienie do uchwały nr X-56-11
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1c
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2c
Załącznik nr 3 i 3a
Załącznik nr 4

upoważnienia Burmistrza Gminy Sieraków do zaciągnięcia zobowiązania - nr X-57-11

zmieniająca uchwałę nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2011 – 2022 - nr X-58-11
uzasadnienie do X-58-11
Załącznik nr 1 do X-58-11
Załącznik nr 2 do X-58-11

uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2011-2013 - nr X-59-11

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieraków na lata 2011-2020 - nr X-60-11

LPR Sieraków 2011-2020

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków - nr X-61-11
Załącznik nr 1 do X-61-11

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 września 2011 roku w sprawie:

zmieniającej uchwałę nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2011 rok - XI-62-11
Uzasadnienie do XI-62-11
Załącznik nr 1 do XI-62-11
Załącznik nr 1d do XI-62-11
Załącznik nr 2 do XI-62-11
Załącznik nr 2c do XI-62-11
Załącznik nr 2d do XI-62-11
Załącznik nr 3 do XI-62-11
Załącznik nr 4 i 4a do XI-62-11
Załącznik nr 5 do XI-62-11

zmieniająca uchwałę nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2011-2022 - XI-63-11
Uzasadnienie do XI-63-11
WPF- wykaz różnic
Przedsięwzięcia - wykaz różnic
Załącznik nr 1 do XI-63-11
Załącznik nr 2 do XI-63-11
Załącznik nr 3 do XI-63-11

upoważnienia Burmistrza Gminy Sieraków do zaciągania zobowiązania - XI-64-11

opłaty targowej - XI-65-11

zmiany uchwały nr LII/345/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu targowisk w Sierakowie - Xi-66-11

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 26 we wsi Bucharzewo, Gmina Sieraków - XI-67-11

opinii dotyczącej obszarów utworenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego - XI-68-11

nadania tytułu "Honorowy Sołtys" - XI-69-11

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach - XI-70-11


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie:

podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - XII-71-11

programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku - XII-72-11

nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 94-2 - XII-73-11

bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - XII-74-11

przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Odpadami wraz z Programem Usuwania Azbestu na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 i prognoz oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami wraz z Programem Usuwania Azbestu - XII-75-11
- POŚ Sieraków
- prognoza oddziaływania POS Sierakow.
- PGO Sieraków
- PUA Gmina Sieraków
- Prognoza PGO i PUA

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położónej w Sierakowie w okolicy ul. Gajowej i stanowiącej działkę nr 671 - XII-76-11

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr IV-13-10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2011 rok - XIII-77-11
Uzasadnienie do XIII-77-11
Załącznik nr 1 do XIII-77-11
Załącznik nr 1b do XIII-77-11
Załącznik nr 2 do XIII-77-11
Załącznik nr 3 do XIII-77-11
Załącznik nr 4 i 4a do XIII-77-11
Załącznik nr 5 do XIII-77-11
Załącznik nr 6 do XIII-77-11

programu emisji obligacji komunalnych na lta 2011-2013 - XIII-78-11

zmieniająca uchwałę nr IV-12-10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2011-2022 - XIII-79-11
Uzasadnienie do XIII-79-11
załącznik do uzasadnienia do XIII-79-11
Załącznik nr 1 do XIII-79-11
Załącznik nr 2 do XIII-79-11
Załącznik nr 3 do XIII-79-11

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 r - XIII-80-11

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Sieraków na 2011 r. - XIV-81-11
Uzasadnienie do XIV-81-11
Załącznik nr 1 do XIV-81-11
Załącznik nr 1c do XIV-81-11
Załącznik nr 2 do XIV-81-11
Załącznik nr 3 i 3a do XIV-81-11
Załącznik nr 4 do XIV-81-11

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu - XIV-82-11

udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrzypsko Wielkie - XIV-83-11

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok - XIV-84-11

wzorów formularzy deklaacji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym - XIV-85-11
zalacznik-1-dn1
zalacznik-2-in1
zalacznik-3-zn1a
zalacznik-4-zn1b
zalacznik-5-zn1c
zalacznik-6-dr1
zalacznik-7-ir1
zalacznik-8-zr1a
zalacznik-9-Zr1b
zalacznik-10-zr1c
zalacznik-11-dl1
zalacznik-12-il1
zalacznik-13-zl1a
zalacznik-14-zl1b
zalacznik-15-zl1c
UWAGA: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 25-2182-11 stwierdziło, że ww. uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów uznając że naruszenie prawa ma charakter nieistotny.
Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą nr XV-99-11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu sołectwa Ławica, Gmina Sieraków - XIV-86-11

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 - XIV-87-11

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 - XIV-88-11


 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków na lata 2012-2022 - XV-89-11
Załącznik nr 1 do XV-89-11
Załącznik nr 2 do XV-89-11
Załącznik nr 3 do XV-89-11

uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na rok 2012 - XV-90-11
Załącznik nr 1 do XV-90-11
Załącznik nr 1a do XV-90-11
Załącznik nr 1b do XV-90-11
Załącznik nr 1c do XV-90-11
Załącznik nr 2 do XV-90-11
Załącznik nr 2a do XV-90-11
Załącznik nr 2b do XV-90-11
Załącznik nr 2c do XV-90-11
Załącznik nr 3 do XV-90-11
Załącznik nr 4 i 4a do XV-90-11
Załącznik nr 5 do XV-90-11
Załącznik nr 6 do XV-90-11
Załącznik nr 7 do XV-90-11
Załącznik nr 8 do XV-90-11

zmieniająca uchwałę nr IV-13-10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2011 r - XV-91-11
Uzasadnienie do XV-91-11
Załącznik nr 1 do XV-91-11
Załącznik nr 2 do XV-91-11
Załącznik nr 3 do XV-91-11
Załącznik nr 4 do XV-91-11

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 - XV-92-11
Uzasadnienie do XV-92-11

ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet oraz okreśłenia zasad zwrotu kosztów podróży złużbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Sierakowie - XV-93-11

zryczałtowanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Sieraków - XV-94-11

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lutom - XV-95-11
Plan Odnowy Miejscowości Lutom 2011

ustalenia stawki jednostkowej dotacji przemiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - XV-96-11

ustalenia stawki jednostkowej dotacji przemiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - XV-97-11

ustalenia staki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - XV-98-11

wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym - XV-99-11
Załącznik 1 do XV-99-11.
Załącznik 2 do XV-99-11
Załącznik 3 do XV-99-11
Załącznik 4 do XV-99-11
Załącznik 5 do XV-99-11
Załącznik 6 do XV-99-11
Załącznik 7 do XV-99-11
Załącznik 8 do XV-99-11
Załącznik 9 do XV-99-11
Załącznik 10 do XV-99-11
Załącznik 11 do XV-99-11
Załącznik 12 do XV-99-11
Załącznik 13 do XV-99-11
Załącznik 14 do XV-99-11
Załącznik 15 do XV-99-11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Jarysz 18-04-2019 09:58:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jarysz 18-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Jarysz 18-04-2019 11:05:07